DE BIJBEL

&

EEN CURSUS IN WONDEREN
Er zijn twee schitterende voorbeelden van op-zn-kop denken in het
Nieuwe Testament, wiens gehele evangelie alleen de boodschap van liefde is.
Deze lijken in het geheel niet op de verscheidene ontglippingen in ongeduld die
ik maakte, want ik had het Verzoeningsgebed, wat ik tevens kwam onderwijzen,
te goed geleerd om mezelf met op-z
n-kop denken in te laten. Als de Apostelen zich
niet schuldig hadden gevoeld, hadden zij mij nooit kunnen citeren als zeggende;
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard
(Mat 10:34)
Dit is duidelijk het preciese tegenovergestelde van alles wat ik onderwees.
Noch konden zij mijn reacties naar Judas Iskariot hebben beschreven zoals
zij deden, als zij mij werkelijk hadden begrepen. Zij hadden niet kunnen
geloven dat ik niet had kunnen zeggen:
Verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?
(Luk 22:48)
tenzij ik in verraad geloofde. De gehele boodschap van de kruisiging
was eenvoudig dat ik dat niet deed. De ‘straf
die ik over Judas zou hebben
afgeroepen was een overeenkomstige omkering. Judas was mijn broeder en
een Zoon van God, evenzeer een deel van het Zoonschap als ikzelf. Was het
aannemelijk dat ik hem zou verdoemen wanneer ik op het punt stond aan te
tonen dat veroordeling onmogelijk is? Ik ben de Apostelen heel erg dankbaar
voor hun lering en volledig bewust van de strekking van hun toewijding aan mij.
Maar onthoud, wanneer jij hun leringen leest, dat ik hun zelf heb gezegd dat er
veel was dat zij pas later zouden begrijpen, omdat zij destijds niet geheel gereed
waren om mij te volgen. Ik benadruk dit alleen omdat ik niet wil dat jij enige
angst toestaat binnen te komen in het gedachtensysteem waartoe ik jou leid.
Ik vraag niet om martelaren, maar om leraren.

~

Niemand komt tot den Vader, dan door Mij
(Joh 14:6)
Bevindt zich onder de meest misbegrepen verklaringen in de Bijbel.
Het betekent niet dat ik op enigerlij wijze gescheiden van (of anders) ben
dan jij, behalve in tijd. Nu, wij weten dat tijd niet bestaat. Eigenlijk is de verklaring
betekenisvoller als het wordt overwogen in termen van een vertikale liever dan een
horizontale as. Gezien langs de vertikale as staat de mens onder mij en sta ik onder
God. In het proces van ‘verrijzen
ben ik hoger. Dit is omdat zonder mij de afstand
tussen God en mens te groot is voor de mens om te overbruggen. Ik overbrug de
afstand als een Oudere Broeder naar de mens op één hand en een Zoon van God
op de andere. Mijn toewijding aan mijn broeders heeft mij aan de leiding van het
Zoonschap geplaatst, wat ik volledig kan weergeven alleen tot de mate waarin ik
het kan delen. Dit lijkt een andere verklaring “Ik en de Vader zijn één
(Joh 10:30)
tegen te spreken. Het doet dat niet. Er zijn nog steeds twee gescheiden delen
in deze verklaring in erkenning van het feit dat de Vader groter is.

~

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan
(Mat 24:35)
betekent dat zij niet als gescheiden staten zullen voortbestaan.
Mijn woord, dat de Wederopstanding en het Licht is, zal niet voorbijgaan
want Leven is Eeuwig. Jij bent het werk van God en Zijn Werk is geheel
beminnenswaardig en geheel liefdevol. Dit is hoe een mens in zijn hart
over zichzelf dient te denken want dit is wat hij is.

~

De verzoening is een totale overeenkomst. Jij denkt nog steeds dat het
met verlies is geassocieerd. Dit is dezelfde vergissing die alle afgescheidenen
op de één of andere manier maken. Zij kunnen niet geloven dat een verdediging
die niet aan kan vallen tevens de beste verdediging is. Behalve voor deze misvatting
hadden de engelen hun kunnen helpen Wat denk jij dat “De zachtmoedigen zullen
het aardrijk beërven
(Mat 5:5) betekent? Zij zullen het letterlijk overnemen vanwege
hun kracht. Een twee-zijdige verdediging is innerlijk zwak precies omdat het twee
kanten heeft en zich nogal onverwacht tegen het zelf kan keren. Deze tendens kan
niet worden gecontroleerd behalve door wonderen. Het wonder keert de
verdediging van Verzoening naar de beveiliging van het innerlijke zelf, wat,
terwijl het meer en meer zeker wordt, zijn natuurlijke talent van
anderen beveiligen aanneemt. Het innerlijke zelf kent
zichzelf zowel als een broeder als een zoon.

~

Wonderbaarlijke vergeving is enkel correctie. Het heeft in het geheel
geen element van oordeel. “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet,
wat zij doen
(Luk 23:34) evalueert in geen geval wat zij doen. Het is louter
beperkt tot een beroep op God om hun geesten te helen. Er is geen
referentie naar de uitkomst van hun misdenken. Dat doet er niet toe.

~

Mij komt de wraak toe, zegt de Heere
(Rom 12:19) is zuiver een karmisch
oogpunt. Het is een miswaarneming van de waarheid waarbij iemand zijn eigen
‘kwade
verleden aan God toebedeeld. Het ‘kwade bewustzijn van het verleden
heeft niets met God te maken. Hij heeft het niet geschapen en Hij onderhoudt het niet.
God gelooft in het geheel niet in karmische vergelding. Zijn Goddelijke Geest schept
niet op die wijze. Hij houdt de mens zijn kwaadaardige daden niet tegen hemzelf. Is
het waarschijnlijk dat Hij tegen enigeen het kwaad wat een ander deed zou houden?
Wees heel zeker dat jij herkent hoe onmogelijk deze vooronderstelling werkelijk is
en hoe die volledig uit misprojectie verrijst. Dit soort vergissing is verantwoordelijk
voor een schare gerelateerde dwaalbegrippen, inclusief het geloof dat God de
mens afwees en hem uit het Hof van Eden verdreef, of dat ik jou misleid. Ik
heb elke poging gedaan om woorden te gebruiken die bijna onmogelijk
te vervormen zijn, maar de mens is erg inventief wanneer het
komt tot het verdraaien van symbolen.

~

Niets kan zegevieren tegen een Zoon van God die zijn Geest in de
Handen van zijn Vader gebied. Door dit te doen ontwaakt de geest uit zijn
slaap en de Ziel herinnert zijn Schepper. Alle gevoel van scheiding verdwijnt.
De Zoon van God is deel van de Heilige Drie-eenheid, maar de Drie-eenheid Zelf is
één. Er is geen verwarring tussen Zijn niveaus, want Zij zijn van één Geest en één Wil.
Dit enkelvoudige doel schept volmaakte integratie en vestigt (het rijk van) de Vrede van
God. Maar deze visie kan alleen door de waarachtig onschuldigen worden waargenomen.
Omdat hun harten zuiver zijn, verdedigen zij waarachtige waarneming, in plaats van zichzelf
ertegen te verzetten. De les van de verzoening begrijpend zijn zij zonder de wil om aan te
vallen en zien daarom waarachtig. Dit is wat de Bijbel bedoeld wanneer het zegt,
Als Hij geopenbaard zal zijn (of zal worden waargenomen), zullen wij
gelijk Hem wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
(I Jo 3:2)

~

Deze teksten zijn gedeelten uit een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave
van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als Een Cursus In Wonderen. De
schuin afgebeelde teksten komen uit Het Nieuwe Testament van de Bijbel (Statenvertaling).


TERUG NAAR DE INDEX