Elke gedachte een gebed


Gebed is het grootste geschenk waarmee God in zijn Schepping Zijn
Zoon zegende. Het was toen wat het nu dient te worden; de enkele stem
die Schepper en schepping delen; het lied dat de Zoon naar de Vader zingt,
Die de dank die het Hem aanbiedt aan de Zoon teruggeeft. Eindeloos de
harmonie en eindeloos ook de vreugdevolle overeenstemming van de Liefde
die zij eeuwig aan elkaar schenken. En hierin is de schepping uitgebreid.
God geeft in Zijn Zoon dank aan Zijn uitbreiding. Zijn Zoon geeft dank voor
zijn schepping in het lied van zijn, in zijn Vaders Naam scheppen. De liefde
die zij delen is wat alle gebed zal zijn, door de eeuwigheid heen, wanneer
tijd voorbij is. Want aldus was het voordat er tijd leek te zijn.
Vader, ik geef U al mijn gedachten vandaag. Ik zou er geen enkele
van mijzelf willen hebben. Bied U mij in plaats daarvan de Uwe. Ik geef
U tevens al mijn handelingen, dat ik Uw Wil mag doen in plaats van doelen
te zoeken die niet verworven kunnen worden en tijd te verspillen aan vergeefse
fantasieën. Vandaag kom ik tot U. Ik zal terugstappen en louter U volgen.
Weest U de Gids en ik de volgeling die de wijsheid van het Oneindige niet
in twijfel trekt, noch de Liefde wiens tederheid ik niet kan bevatten,
maar die toch Uw volmaakte geschenk aan mij is.
Voor jou die een tijdje in tijd lijkt te zijn, neemt gebed de vorm aan die
het beste jouw behoefte zal ontmoeten. Jij hebt er maar één. Wat God als
één schiep moet zijn eenheid herkennen en zich verheugen dat wat illusies
leken te scheiden voor eeuwig één is in de Geest van God. Gebed dient nu
het middel te zijn waardoor Gods Zoon afzonderlijke doelen en gescheiden
belangen achterlaat en zich in heilige verheuging tot de waarheid van ver-
eniging in Zijn Vader en zichzelf keert. Leg jouw dromen neer, jij heilige
Zoon van God en zie, verrijzend zoals God jou heeft geschapen, af van
idolen en herinner je Hem. Gebed zal jou nu onderhouden en jou zegenen
terwijl jij jouw hart tot Hem verheft in een verrijzend lied dat hoger en
hoger rijkt en dan nog eens hoger, totdat beide hoog en laag verdwenen zijn.
Vertrouwen in jouw doel zal groeien en jou ophouden terwijl jij de stralende
trap naar Hemelse weiden en de poort naar vrede bestijgt. Want dit is gebed
en hier is verlossing. Dit is de weg. Het is Gods geschenk aan jou.
Dit is Uw wet, mijn Vader, niet mijn eigen. Ik heb niet begrepen wat
geven betekent en dacht te bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde.
En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek
waar nooit iets was, is, of zal zijn. Wie kan een droom delen? En wat kan een
illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken bieden voorbij
de waarde van iets op aarde. Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer
vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. Aldus wordt de
wet van liefde vervuld. En aldus staat Uw Zoon op en keert naar U terug.
Gebed is een door de Heilige Geest aangeboden manier om God
te bereiken. Het is niet slechts een vraag of een smeken. Het kan
niet slagen totdat jij je realiseert dat het nergens om vraagt. Hoe
anders zou het zijn doel kunnen dienen? Het is onmogelijk om om
illusies te bidden en hopen God te bereiken. Waarachtig gebed moet
de valkuil van vragen door smeekbeden vermijden. Vraag liever om
te ontvangen wat reeds is gegeven; te aanvaarden wat er reeds is. Er is
jou gezegd de Heilige Geest het antwoord op elk specifiek probleem te
vragen en dat jij een specifiek antwoord zult ontvangen als jouw behoefte
zodanig is. Er is jou tevens gezegd dat er slechts één probleem is en maar
één antwoord. In gebed is dit niet anders. Er zijn hier besluiten te nemen en
zij moeten genomen worden of het illusies zijn of niet. Jou kan niet worden
gevraagd antwoorden te accepteren die voorbij het niveau van voor jou
herkenbare behoeften zijn. Daarom is het niet de vorm van de vraag die
er toe doet, noch hoe die wordt gesteld. De vorm van van het antwoord,
als het door God is gegeven, zal in jouw behoefte voorzien zoals jij die
waarneemt. Dit is slechts een echo van het antwoord van Zijn Stem.
De werkelijke klank is altijd een lied van dank en liefde.
Vader, ik ontwaak vandaag met wonderen die mijn waarneming van alles
corrigeren. En zo begint de dag die ik met U deel zoals ik de eeuwigheid zal
delen, want tijd is vandaag opzij getreden. Ik zoek de dingen van tijd niet en
dus zal ik er niet naar kijken. Wat ik vandaag zoek, overstijgt alle wetten van
tijd en alle in tijd waargenomen zaken. Ik wil alles behalve Uw Liefde vergeten.
Ik wil in U verblijven en geen wetten kennen behalve Uw wet van liefde. En ik wil
de vrede vinden die U voor Uw Zoon heeft geschapen, al het dwaze speelgoed
dat ik maakte vergetend, terwijl ik Uw glorie en mijn eigen aanschouw.
Jij kunt dan, niet om de echo vragen. Het is het lied wat het geschenk
is. Samen daarmee komen de boventonen, de harmonieën, de echo's,
maar zij zijn ondergeschikt. In waarachtig gebed hoor jij alleen het lied.
Al het overige is slechts toegevoegd. Jij hebt eerst het Koninkrijk der
Hemelen gezocht, al het overige is jou inderdaad gegeven.


TERUG