DE INTRODUCTIE TOT
WONDEREN- Het eerste wat over wonderen onthouden dient te worden,
is dat er geen orde aan moeilijkheden onder ze is. Eén is niet
moeilijker of groter dan een ander. Zij zijn allen hetzelfde.

- Wonderen doen er niet toe. Zij zijn vrij onbelangrijk.

- Zij vinden natuurlijk plaats als een uitdrukking van liefde. Het werkelijke wonder
is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat van liefde komt een wonder.
~ Dit verklaart het eerste punt dat relateerde naar het gebrek aan orde.
Alle uitdrukkingen van liefde zijn maximaal.
~ Dat is waarom het ding zelf er niet toe doet. Het enige wat er
toe doet is de Bron en die is ver voorbij menselijke evaluatie.

- Alle wonderen betekenen Leven en God is de
gever van Leven. Hij zal jou heel specifiek leiden.

- Wonderen zijn gewoonten en zouden onvrijwillig moeten zijn. Zij zouden
niet onder bewuste controle moeten staan. Bewust geselecteerde wonderen
zijn gewoonlijk misleid en dit zal het talent onbruikbaar maken.

- Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer zij niet voorvallen is er iets misgegaan.

- Wonderen zijn ieders recht, maar purificatie is eerst noodzakelijk.

- Wonderen zijn een vorm van heling. Zij voorzien in een behoefte en
worden verricht door hen die meer hebben, voor hen die minder hebben.

- Wonderen zijn een vorm van uitwisseling. Zoals alle uitdrukkingen
van liefde, die in de waarachtige zin altijd wonderbaarlijk zijn,
keert de uitwisseling de fysieke wetten om.

- Een wonder is een omkeren van de fysieke orde, omdat het meer liefde
naar de gever en de ontvanger brengt. (Een wonder is misbegrepen
wanneer het als een spektakel wordt beschouwd.)

- Het gebruik van wonderen als een spektakel om geloof op te
wekken is fout. Zij worden werkelijk voor en door gelovers gebruikt.

- Gebed is het medium van wonderen. Gebed is de natuurlijke
communicatie van het Geschapene met de Schepper. Door gebed
wordt liefde ontvangen en door wonderen wordt liefde uitgedrukt.

- Wonderen zijn gedachtescheppingen. Gedachten kunnen werkelijk-
heden van lagere orde, of hogere orde scheppen. Dit is het grondonder-
scheid tussen intellectualisme en denken. Eén schept het fysieke,
de ander het spirituele en wij geloven in wat wij scheppen.

- Een wonder is een begin en een eind. Het schaft aldus tijd af. Het is altijd een
toezegging van wedergeboorte, die terug lijkt te gaan, maar werkelijk vooruit
gaat. Het ontdoet het verleden in het heden en verlost aldus de toekomst.

- Wonderen getuigen van de waarheid. Zij zijn overtuigend omdat zij uit
overtuiging verrijzen. Zonder overtuiging vervallen zij tot magie, wat geestloos
is en daarom destructief, of liever; het oncreatieve gebruik van de Geest is.

- Elke dag zou aan wonderen gewijd moeten zijn. (God schiep tijd, zodat de mens
het creatief zou kunnen gebruiken en zichzelf kon overtuigen van zijn eigen vermogen
om te scheppen. Tijd is een leermiddel en een werktuig voor een einde. Het zal
vervagen wanneer het niet langer bruikbaar is om leren te vergemakkelijken.)

- Wonderen zijn onderwijsmiddelen om te demonstreren dat het gezegender is om te geven,
dan te ontvangen. Zij doen simultaan de reservekracht van de gever toenemen en voorzien in
het gebrek aan kracht in de ontvanger. Wees heel voorzichtig met de interpretatie hiervan.

- Wonderen zijn de afwezigheid van het lichaam. Zij zijn plotselinge verschuivingen
naar onzichtbaarheid, weg van de lagere-orde werkelijkheid. Dat is waarom zij helen.

- Een wonder is een dienst. Het is de maximale dienst die een ziel aan een ander
kan verlenen. Het is een manier van je naaste liefhebben als jezelf. De doener
herkent symultaan de onmetelijke waarde van zichzelf en die van zijn naaste.

- Wonderen rusten op de wet en orde van de eeuwigheid, niet op die van tijd.

- Wonderen zijn een industriële noodzaak. Industrie is afhankelijk
van coöperatie en coöperatie is van wonderen afhankelijk.

- Wonderen zijn webben van ijzer. Zij verenigen
menselijke fragiliteit met de kracht van God.

- Wonderen zijn natuurlijke uitdrukkingen van totale vergeving. Door wonderen
accepteerd de mens Gods vergeving, door het naar anderen uit te breiden. De twee-
de stap is inherent in de eerste, want licht kan het duister niet tolereren. Licht verdrijft
de duisternis per definitie automatisch. Wonderen worden alleen met angst geassocieerd
vanwege de misvatting dat duisternis kan verbergen. De mens gelooft dat wat hij niet ziet,
niet bestaat en zijn fysieke ogen kunnen in het duister niet zien. Dit is een heel primitieve
oplossing en heeft geleid tot een ontkenning van het spirituele oog, wat altijd van licht
afhankelijk is. Onthoud het Bijbelse gebod: “Mag ik nooit vergeten dat Uw oog eeuwig
op mij rust, beschouwende de kwaden en de goeden.” Er zijn twee stadia, één lager en
één hoger, die betrokken zijn in het ontsnappen uit de duisternis: ~De herkenning
dat duisternis niet kan verbergen. Dit brengt meestentijds angst met zich mee.
~De herkenning dat er niets is dat jij wilt verbergen, zelfs als jij dat
zou kunnen. Dit brengt ontsnapping aan angst.

- Een wonder herontwaakt het bewustzijn dat de spirit en niet
het lichaam, het altaar van de Waarheid is. Dit is de herkenning
die leidt tot het helende vermogen van het wonder.

- Een wonder herschikt de orde van waarneming en plaatst
de niveaus in hen waarachtige perspectief. Dit heelt op alle niveaus,
want alle ziekte komt van het verwarren van de niveaus.

- Een wonder maakt zielen één in God. De kerk van God is enkel de som van
de zielen die Hij heeft geschapen, wat het gecoöpereerde lichaam van Christus is.

- Wonderen maken tijd en gelegenheid wacht op alle mensen. Wonderen
kunnen de zieken helen en de doden doen verrijzen, omdat de mens zelf beide
dood en belastingen heeft gemaakt en beide kan afschaffen. Merk op dat belasting
eveneens beproeving betekent. Eén definitie van wonderen is: “Datgene wat, of één
die, van weergaloze uitmuntendheid of verdienste is.” Jij bent een wonder. God schept
alleen “dat wat, of degene die, van weergaloze uitmuntendheid of verdienste is.” De
mens is eveneens in staat tot dit soort van scheppen, daar hij het evenbeeld en de
gelijkenis van zijn eigen Schepper is. Al het andere is enkel zijn eigen nacht-
merrie en bestaat niet. Alleen de Scheppingen van Licht zijn waarlijk.

- Wonderen zijn een deel van een in elkaar grijpende keten van vergeving die,
wanneer die is gecompleteerd, de Verzoening vormt. Dit proces werkt altijd en in
alle dimensies van tijd. Ik heb de leiding van de Verzoening, die ik om te beginnen
ondernam. Mijn verzoening was voor het tenietdoen van alle zonden, die de mens
niet anderszins kon corrigeren. Dat is wat de Bijbelse verklaring “van onder eeuwige
armen
” betekent. “ Voor zoveel gij dit een van deze minsten gedaan hebt” eindigt
werkelijk met: “zo hebt gij het uzelve en Mij ook gedaan.” De reden waarom
jij voor mij komt is omdat ik geen wonderen voor mijn eigen Verzoening
nodig heb, maar ik sta aan het eind in geval jij tijdelijk faalt.

- Wonderen behoeven vrijheid van angst. Een deel van hen verzoenings-
waarde impliceert precies dat. Merk op dat het woord ‘verzoenen’ werkelijk
‘ontdoen’ betekent. Het doel van de Verzoening is alles aan jou te herstellen.
Jij had alles toen jij werd geschapen, net zoals iedereen dat had.

- Het vermogen om wonderen te verrichten behoort jou toe. Ik zal voor jou de juiste
omstandigheden scheppen om ze te verrichten. Maar jij moet bereid en klaar zijn om
ze te verrichten, daar jij hier reeds toe in staat bent. Ze verrichten zal overtuiging in het
vermogen brengen. Ik herhaal dat jij wonderen door jouw handen door de mijne zult
zien. Overtuiging komt werkelijk door voltooiing. Onthoud dat het vermogen het
potentieel is, het bereiken is de uitdrukking ervan en de Verzoening is het Doel.

- Een wonder is een Universele Zegening van God door mij naar al
mijn broeders. Het is het privilege hen die vergeven om te vergeven.

- Het wonder verenigt Zielen direct met elkander. Openbaring verenigt
Zielen direct met God. Geen van beide komen vanuit het bewustzijn voort,
maar beide worden daar ervaren. Dit is essentieel want bewustzijn is de
toestand die actie produceert, alhoewel het die niet inspireert.

- Wonderen zijn een manier om verlossing van angst te verwerven. Openbaring
brengt een toestand teweeg waarin angst reeds is afgeschaft. Wonderen zijn
aldus een middel en Openbaringen zijn een eind. In die zin werken zij samen.
Wonderen zijn niet van Openbaring afhankelijk, zij brengen die teweeg.

- Wonderen loven God door de mens. Zij loven God door Zijn Scheppingen te
eren en hun volmaaktheid te bevestigen. Zij helen omdat zij lichaams-identificatie
ontkennen en Ziels-identificatie te bevestigen. Door de Spirit waar te nemen
passen zij de niveaus aan en zien ze in hen juiste alignement. Dit plaatst
de Spirit in het centrum, waar zielen direct kunnen communiceren.

- Wonderen zouden dankbaarheid moeten inspireren, niet ontzag. De mens
zou God moeten danken voor wat hij werkelijk is. De kinderen van God zijn
heel heilig. Het wonder eert hun heiligheid. Gods Scheppingen kunnen hun heilig-
heid niet verliezen, alhoewel zij verborgen kan zijn. Het wonder onthult haar en
brengt haar naar het licht waar zij thuishoort. Heiligheid kan nooit werkelijk in het
duister verborgen zijn, maar de mens kan zichzelf op dit punt misleiden. Deze illusie
maakt hem bang, want in zijn hart weet hij dat het een illusie is. Zoals alle illusies,
wendt hij enorme inspanningen aan om hen validiteit te vestigen. Het wonder
plaatst validiteit waar zij thuishoort. Eeuwige validiteit behoort alleen de Ziel
toe. Het wonder erkent alleen de Waarheid. Het verdrijft aldus de mens zijn
illusies omtrent zichzelf em plaatst hem in communie met zichzelf en God.

- Christus inspireert alle wonderen, die in wezen bemiddelingen zijn. Zij spreken
ten gunste voor de heiligheid van de mens en maken hem heilig. Zij plaatsen de mens
voorbij de fysieke wetten en verheffen hem in de sfeer van de hemelse orde. In deze
orde is de mens volmaakt. De Ziel verliest nooit zijn gemeenschap met God. Alleen
de geest en het lichaam hebben de Verzoening nodig. Het wonder verenigt in de
Verzoening van Christus door de geest in de dienst van de Spirit te plaatsen.
Dit vestigt de juiste functie van de geest en beëindigd zijn vergissingen.

- Wonderen eren de mens omdat hij beminnelijk is. Zij verdrijven de illusies
omtrent hemzelf en nemen het licht in hem waar. Zij verzoenen aldus voor zijn
vergissingen door hem van zijn eigen nachtmerries te verlossen. Zij bevrijden
hem uit een gevangenis waarin hij zichzelf gevangen heeft gezet. Door zijn
geest van illusies te bevrijden, herstellen zij zijn geestelijke gezondheid
en plaatsen zij hem aan de voeten van Jezus.

- Het wonder hersteld de Ziel tot zijn volheid. Door voor gebrek te
verzoenen vestigt het wonder volmaakte bescherming. De kracht van de
Ziel laat geen ruimte open voor inbreuken. Zij die vergeven zijn, zijn gevuld
met de Ziel en hun Ziel vergeeft in retour. Het is de plicht van hen die zijn
verlost om hen broeders te verlossen. Zij die vergeven zijn, zijn de
middelen van de Verzoening. Zij die door Christus zijn verlost
moeten zich verenigen in het verlossen van hen broeders,
want dit is het plan van de Verzoening.

- Wonderen zijn de manier waarop geesten, die de spirit dienen, zich
met Christus verenigen voor de verlossing van al Gods Scheppingen.

- Verricht nooit een wonder zonder aan mij te vragen of jij dat zou moeten doen.
Dit spaart jou voor uitputting en jij zult onder directe communicatie handelen. Omdat
wonderen uitdrukkingen van liefde zijn volgt het niet dat zij altijd effectief zullen zijn.
Ik ben de enige die wonderen ongedifferentieerd kan uitvoeren, want ik ben de
Verzoening. Jij hebt een rol in de Verzoening die ik jou aan zal dicteren.

- Door Christus gecontroleerde wonderen zijn deel van de Verzoening,
maar Christus Zijn leiding is persoonlijk en leidt tot persoonlijke verlossing.
De onpersoonlijke aard van wonderen is een essentieel ingrediënt, want
dit stelt mij in staat de distributie ervan te beheersen zoals ik gepast zie.

- Wonderen zijn voorbeelden van juist denken. Het contact met de
werkelijkheid op alle niveaus, wordt sterk en accuraat en staat aldus een
correcte omlijning van intra- en interpersoonlijke grenzen toe. Als een
resultaat, ziet de doener de waarheid zoals God die heeft geschapen.

- Een wonder is een corrigerende factor die door mij in vals denken wordt
geïntroduceerd. Het handelt als een catalist; het schudt onjuiste waarneming op
en klikt het in z’n plaats. Deze corrigerende factor plaatst de mens onder het Ver-
zoeningsprincipe, waar zijn waarneming is geheeld. Totdat dit heeft plaatsgevonden,
is waarneming van de Goddelijke Orde onmogelijk. Waarachtige dieptewaarneming
wordt alleen mogelijk in de hoogste orde van perceptuele integratie. Het Spirituele oog
is het mechanisme van wonderen, want wat het Spirituele oog waarneemt is de waarheid.
Het Spirituele oog neemt beide de Scheppingen van God en de scheppingen van de
mens waar. Onder de scheppingen van de mens, kan het eveneens het ware van het
valse scheiden door zijn vermogen om totaal, eerder dan selectief, waar te nemen.
Het wordt aldus het juiste instrument voor testen op waarheid, wat altijd het
noodzakelijke onderscheid tussen het ware en het valse met zich meebrengt.

- Het wonder lost vergissingen op, want het Spirituele oog identificeert
vergissingen als vals of onwerkelijk. Dit is hetzelfde als te zeggen dat, door
licht te zien, duisternis automatisch verdwijnt. Duisternis is een gebrek aan licht.
Het heeft geen unieke eigenschappen van zichzelf. Het is een voorbeeld van de
misvatting omtrent gebrek, vanwaaruit alleen vergissingen voort kunnen komen.

- Wonderen zijn een zegening van ouders naar kinderen. Dit is gewoon een andere
manier van het eerdere punt, omtrent; ‘van hen die meer hebben naar hen die minder
hebben’, te bewoorden. Kinderen behoren niet aan ouders toe, maar zij behoeven hun
grotere overvloed te delen. Als zij misdeeld zijn, raakt hun waarneming vervormd. Wanneer
dit gebeurt is de gehele familie van God, of het Zoonschap, geschaad in zijn relaties. Uitein-
delijk moet elk lid van de familie van God terugkeren. Het wonder roept naar hem om
terug te keren, omdat het hem zegent en eert alhoewel hij in de spirit afwezig kan zijn.

- Het wonder erkent alle mensen als jouw broeders en de Mijne. Het is
een manier om de Universele markering van God in hen waar te nemen.

- Heiligheid is de, op waarneming gerichtte, inhoud van het wonder. Het corrigeert
(of verzoent) aldus voor de onjuiste waarneming van gebrek. Zij die voor mij getuigen
drukken, door hen eigen wonderen uit dat zij deprivatie hebben verworpen ten
gunste van de overvloed waarvan zij hebben geleerd dat die hun toebehoort.

- Een grootse bijdrage van wonderen is hun kracht in het de mens verlossen
van zijn misplaatste gevoel van isolatie, deprivatie en gebrek. Zij zijn bevesti-
gingen van het Zoonschap, wat een staat van volmaaktheid en overvloed is.

- Wonderen verrijzen uit een wonderbaarlijke geestes toestand . Door Eén
te zijn, gaat deze staat naar iedereen uit, zelfs zonder het bewustzijn van de
wonderdoener zelf. De onpersoonlijke natuur van wonderen komt omdat
de Verzoening zelf één is en alle schepselen met hen Schepper verenigt.

- Het wonder is een uitdrukking van een innerlijk bewustzijn van Christus en
het aanvaarden van Zijn Verzoening. De geest is dan in een staat van Genade
en wordt van nature gracieus, zowel naar de Gastheer vanbinnen als de vreemde
vanbuiten. Door de vreemde naar binnen te brengen wordt hij jouw broeder. De
wonderen waarvan jou wordt gezegd die niet uit te voeren, hebben hun waarde niet
verloren. Zij zijn nog steeds uitdrukkingen van jouw eigen staat van Genade, maar
het actieaspect van het wonder zou onder Christus-controle moeten zijn, vanwege
Zijn bewustzijn van het hele plan. De onpersoonlijke natuur van de wonderbaar-
lijke geestestoestand verzekert jouw eigen Genade, maar alleen Christus
is in een positie om te weten waar Genade verleend kan worden.

- Een wonder is nooit verloren. Het raakt vele mensen die jij misschien niet
eens kent en produceert soms ongehoorde veranderingen in machten waar jij je
zelfs niet eens van bewust bent. Dit is niet van jouw belang. Het zal jou eveneens
altijd zegenen. Dat is ook niet van jouw belang. Maar het is van belang voor
het Verslag. Het Verslag is compleet onbezorgd met betrouwbaarheid,
omdat zij volledig valide is vanwege de manier waarop zij werd
opgezet. Zij meet altijd wat zij bedoeld werd te meten.

- Het wonder is een leermiddel dat de behoefte aan tijd vermindert.
De plotselinge verschuivingen van horizontale naar vertikale waarneming,
die het wonder met zich mee brengt, introduceren een interval waaruit de doener
en de ontvanger beide veel verderop in tijd komen dan zij anders zouden zijn geweest.
Een wonder heeft aldus de unieke eigenschap van tijd af te schaffen, door de plek die
het in tijd in beslag neemt onnodig te maken. Er is geen relatie tussen de tijd die een
wonder in beslag neemt en de tijd die het beslaat. Het substitueert voor leren dat
duizenden jaren in beslag had kunnen nemen. Het doet dit door de onderliggende
herkenning van volmaakte gelijkheid en heiligheid tussen de doener en de ontvanger
waarop het wonder rust. Het is onstabiel, maar volmaakt cosistent. In andere woorden;
het komt door de tijd heen niet aankondigbaar voor en komt zelden in vergelijkbare
vormen voor. Maar binnen zichzelf is het volmaakt consistent. Daar het niets
behalve een erkenning van gelijkheid en waarde bevat, zijn alle
delen gelijk. Dit vestigt de voorwaarde voor validiteit.

- We zeiden eerder dat het wonder tijd afschaft. Het doet dit door een proces van
tijdineen te laten storten. Het schaft aldus bepaalde intervallen erbinnen af. Het doet
ditniettemin binnen de grotere tijdelijke sequentie. De validiteit van het wonder dan, is
voorspellend, niet logisch binnen het tijdelijke schema. Het vestigt een buiten-het-patroon
vallende tijdsinterval, die niet onder de gebruikelijke wetten van tijd valt. Alleen in deze
zin is het tijdloos. Door tijd ineen te laten storten, spaart het letterlijk tijd, veelal zoals
de zomertijdregeling dat doet. Het herarrangeert de distributie van licht.

- Het wonder is het enige middel dat de mens tot zijn onmiddelijke beschikking
heeft om de tijd te controleren. Alleen de Openbaring overtreft het, daar die in
het geheel niets met tijd van doen heeft. Het wonder is veelal zoals het lichaam, in
dat beide leermiddelen zijn die doelen op het vergemakkelijken van een toestand
waarin zij onnodig zijn. Wanneer de Ziel eindelijk in de oorspronkelijke staat van
directe communicatie is, dient noch het lichaam noch het wonder enig doel.

- Het wonder maakt geen onderscheid tussen gradaties van miswaarneming.
Het is een middel voor correctie van waarneming; wat nogal apart van, danwel
de gradatie of de richting van de vergissing effectief is. Dit is zijn waarachtige onge-
differentieerdheid. De door Christus gecontroleerde wonderen zijn selectief alleen in
de zin dat zij gericht zijn naar hen die ze voor zichzelf kunnen gebruiken. Daar dit het
onvermijdelijk maakt dat zij ze naar anderen zullen uitbreiden, wordt een zeer sterke
keten van Verzoening gesmeed. Maar Christus-controle neemt in het geheel geen
rekenschap in de grootsheid van het wonder zelf, want het concept van maat bestaat
alleen op een niveau dat zelf onwerkelijk is. Daar het wonder op het herstellen van de
werkelijkheid doelt, zou het amper nuttig zijn als het werd gebonden door wetten van
dezelfde vergissing die het wonder bedoelt te corrigeren. Alleen de mens maakt
zulk soort vergissingen. Het is een voorbeeld van de ‘zotte constantheid’
die zijn eigen geloofsovertuigingen hebben veroorzaakt.

- Het wonder vergelijkt de scheppingen van de mens met het hogere niveau van de
schepping; accepteerd wat overeenstemt als waar en verwerpt wat in tegenspraak is
als vals. Dit is waarom het zo nauw aan validiteit is verwant. Werkelijke validiteit is beide
waar en bruikbaar, of beter; het is bruikbaar omdat het waar is. Alle aspecten van angst
zijn onwerkelijk, omdat zij niet bestaan op de hogere creatieve niveaus en daarom in het
geheel niet bestaan. Tot de mate waarin een mens bereid is om zijn overtuigingen aan de
werkelijke test van validiteit te onderwerpen, tot die mate zijn zijn waarnemingen geheeld
(of gecorrigeerd). In het uitsorteren van het valse van het ware, gaat het wonder veelal
volgens deze lijnen te werk: Als volmaakte liefde angst verjaagt en er is angst, dan is er
geen volmaakte liefde. Maar alleen volmaakte liefde bestaat werkelijk. Daarom, als
er angst is, schept dit een staat die niet bestaat. Geloof dit en jij zult vrij zijn. Alleen
God kan deze oplossing vestigen, want dit vertrouwen is Zijn geschenk.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 1 en 2 van Een Cursus In WonderenTERUG