Droomwereld

De droom en de werkelijkheid

Te substitueren is in plaats van te accepteren. Als jij slechts exact zou overwegen wat dit inhoudt, zou jij onmiddelijk waarnemen hoezeer dit verschilt van het doel dat de Heilige Geest jou heeft gegeven en voor jou zou volbrengen.

Te substitueren is tussen iets te kiezen, één afwijzen ten gunste van de ander. Voor dit speciale doel, is een als waardevoller beoordeeld en de ander is door hem vervangen. De relatie waarin de substitutie heeft plaatsgevonden is aldus gefragmenteerd en zijn doel overeenkomstig gespleten. Te fragmenteren is te excluderen en substitutie is de sterkste verdediging dat het ego voor de scheiding heeft.

De Heilige Geest substitueerd nooit. Waar het ego een persoon als een vervanging voor een ander waarneemt, ziet de Heilige Geest hun als verenigd en onverdeelbaar. Hij oordeelt niet tussen hen, wetend dat zij één zijn. Verenigd, zijn zij één omdat zij hetzelfde zijn. Substitutie is duidelijk een proces waarin zij als verschillend worden waargenomen. Een zou verenigen: de andere scheiden. Niets kan tussenbeide komen met wat God heeft verenigd en wat de Heilige Geest als één ziet. Maar alles lijkt tussen de gefragmenteerde relaties te komen die het ego onderhoudt om te vernietigen.

De enige emotie waarin substitutie onmogelijk is, is liefde. Maar angst betrekt substitutie per definitie, want het is de vervanger van liefde. Angst is beide een gefragmenteerde en fragmenterende emotie. Het lijkt vele vormen aan te nemen en elkeen lijkt een andere vorm van uitvoering, voor bevrediging, te benodigen. Terwijl dit nogal gevarieerd gedrag lijkt te introduceren, ligt een veel serieuzer gevolg in de gefragmenteerde waarneming waaruit het gedrag stamt. Niemand wordt compleet gezien. Het lichaam wordt benadrukt, met speciale nadruk op bepaalde delen, en gebruikt als de standaard voor vergelijking; dan wel voor aanvaarding, of verwerping van geschiktheid, om een speciale vorm van angst uit te leven.

Jij die gelooft dat God angst is, hebt maar een substituut gemaakt. Het heeft vele vormen aangenomen, want het was de substitutie van fragmentatie voor heelheid. Het is versplinterd geraakt, gesubdivieerd, en opnieuw verdeeld, steeds opnieuw, dat het nu bijna onmogelijk is waar te nemen dat het ooit één was en nog steeds is wat het was. Die ene vergissing, die de waarheid naar illusie bracht, oneindigheid naar tijd en leven naar dood, was alles wat jij ooit hebt gemaakt. Jouw hele wereld rust erop. Alles wat jij ziet reflecteerd het. En elke speciale relatie, die jij ooit hebt gemaakt, is er deel van.

Jij hebt verbazing uitgedrukt bij het horen van hoe uiterst verschillend de werkelijkheid is van wat jij ziet. Jij realiseert je de magnitude van die ene vergissing niet. Het was zo immens en zo compleet onmogelijk dat eruit wel een wereld van totale onwerkelijkheid moest verrijzen. Wat anders kon eruit voorkomen? Haar gefragmenteerde aspecten, als jij naar ze begint te kijken, zijn beangstigend genoeg. Maar niets wat jij ooit hebt gezien begint met jou de enormiteit van de orginele vergissing te tonen die jou uit de Hemel leek te gooien, om kennis in betekenisloze stukjes van onverenigde waarnemingen te verbrijzelen en jou tot verdere substituten te forceren.

Dat was de eerste projectie van de vergissing naar buiten. De wereld verrees om het te verbergen en werd het scherm waarop het werd geprojecteerd en tussen jou en de waarheid getrokken. Want de waarheid breidt zich naar binnen uit, waar het idee van verlies waardeloos is en alleen toenname voorstelbaar. Denk jij het werkelijk vreemd dat een wereld, waarin alles omgekeerd en op z'n kop is, hieruit verrees? Het was onvermijdelijk. Want de waarheid, hiernaartoe gebracht, kon alleen vanbinnen in stilte verblijven en geen deel nemen in heel de dolle projectie waardoor de wereld werd gemaakt.

Noem het geen zonde maar gekte, want zodanig was het en zo blijft het nog steeds. Investeer het niet met schuld, want schuld impliceerd dat het in werkelijkheid werd volbracht. En, boven alles, wees er niet bang voor. Wanneer jij een verdraaide vorm van de orginele vergissing ziet verrijzen om jou te beangstigen, zeg dan alleen: "God is niet angst, maar liefde," en het zal verdwijnen. De waaarheid zal jou verlossen. Zij heeft jou niet verlaten om de dolle wereld in te gaan en zo van jou weg te gaan. Inwaards is zinnigheid; waanzinnigheid is buiten jou. Jij gelooft slechts dat het andersom is; dat de waarheid vanbuiten is en vergissing en schuld vanbinnen.

Jouw kleine betekenisloze substituten, door waanzin aangeraakt en licht weg dwarrelend op een dolle koers zoals een veertje waanzinning dansend in de wind, hebben geen substantie. Zij fuseren, mengen en scheiden in verschuivende en totaal betekenisloze patronen, welke in het geheel niet beoordeeld hoeven te worden. Ze individueel te beoordelen is betekenisloos. Hun minieme verschillen in vorm zijn in het geheel geen echte vergissingen. Geen van hen doet er toe. Dat hebben zij overeen en niets anders, maar wat anders is noodzakelijk om hen allen hetzelfde te maken? Laat ze gaan, dansend in de wind, duikend en draaiend tot zij uit het zicht verdwijnen, ver, ver buiten jou. En keer jij je tot de statige kalmte vanbinnen waar, in heilige stilte, de levende God verblijft Die jij nooit verliet en Die jou nooit heeft verlaten.

De Heilige Geest neemt jou zachtjes bij de hand en herleid met jou jouw dwaze reis buiten jezelf en leid jou zachtjes terug naar de waarheid en de veiligheid vanbinnen. Hij brengt al jouw waanzinnige projecties en jouw wilde substituten, die jij buiten jezelf hebt geplaatst, naar de waarheid. Aldus keert hij de koers van waanzin om en hersteld jou tot redelijkheid. In jouw relatie, waar Hij op jouw verzoek over alles de leiding heeft genomen, heeft Hij een koers inwaards bepaald naar de waarheid die jullie delen. In de dolle wereld buiten jou kan niets worden gedeeld, maar alleen gesubstitueerd en delen en substitueren hebben in werkelijkheid niets overeen.

Vanbinnen hebben jullie elkander met volmaakte liefde lief. Hier is heilige grond, waarin geen substituten kunnen binnentreden en waar alleen de waarheid omtrent elkander kan verblijven. Hier zijn jullie verenigd in God, zozeer samen als je met Hem bent. De orginele vergissing is hier niet binnengetreden, noch zal die dat ooit. Hier is de stralende waarheid waartoe de Heilige Geest jullie relatie heeft onderworpen. Laat Hem het hier brengen, waar jij wilt dat het is. Geef Hem slechts een beetje vertrouwen in elkander, om Hem te helpen jou te tonen dat geen substituut dat jij ooit voor de Hemel hebt gemaakt jou ervan weg kan houden.

In jou is geen scheiding en geen substituut kan jullie van elkander weghouden. Jouw werkelijkheid was God's schepping en heeft geen substituut. Jullie zijn zo ferm verenigd in de waarheid, dat alleen God daar is. En Hij kon nooit iets in plaats van jou accepteren. Hij heeft jullie beiden lief, gelijk en als één. En zoals Hij jou liefheeft, zo ben jij. Jullie zijn niet samen verbonden door illusies, maar in de Gedachte zo heilig en zo volmaakt dat illusies niet kunnen blijven om de heilige plaats te verduisteren waarbinnen jullie samen staan. God is met jullie, mijn broeders. Laten wij ons, in Hem, in vrede en dankbaarheid verenigen en Zijn geschenk van onze hoogst heilige en volmaakte werkelijkheid, die wij in Hem delen, aanvaarden.

De Hemel is aan heel het Zoonschap hersteld door jouw relatie. Want erin ligt het Zoonschap, heel en prachtig, veilig in jouw liefde. De Hemel heeft zachtjes geantwoord, want alle illusies zijn zachtaardig naar de waarheid in jou gebracht en Liefde heeft op jou geschenen en jouw relatie met de waarheid gezegend. God en Zijn gehele Schepping is er gezamenlijk binnengetreden. Hoe liefelijk en hoe heilig is jouw relatie, met de waarheid erop schijnend? De Hemel aanschouwt het en verblijd zich dat jij het naar jou toe hebt laten komen. En God Zelf is verheugd dat jouw relatie is zoals zij werd geschapen. Het universum binnenin jou staat met jullie samen. En de Hemel kijkt met liefde op wat erin is verenigd, samen met haar schepper.

Wie God heeft geroepen zou geen substituten moeten horen. Hun roep is slechts een echo van de orginele vergissing, die de Hemel verbrijzelde. Want wat is er van vrede geworden in hen die luisterden? Keer met mij terug naar de Hemel; we lopen samen deze wereld uit en door een andere naar de lieflijkheid en de vreugde die de ander in zich bevat. Zou jij nog verder verzwakken en verbreken wat reeds gebroken en hopeloos is? Is het hier dat jij naar geluk zou zoeken? Of zou jij niet preferen te helen wat gebroken is en je verenigen in heel maken wat door scheiding en ziekte is verwoest?

Jullie zijn geroepen, samen, naar de meest heilige functie die deze wereld bevat. Het is de enige die geen beperkingen heeft en die naar elk verbroken fragment van het Zoonschap uitreikt met heling en verenigend comfort. Dit is jou aangeboden in jouw heilige relatie. Aanvaard het hier en jij zult geven zoals jij hebt aanvaard en ontvangen. De vrede van God is jou gegeven, met het schijnende doel waarin jullie je verenigen. Het heilige licht dat jullie samen bracht, moet zich uitbreiden als jij het aanvaard.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel I van hoofdstuk 18 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

Het heilige moment en communicatie

Vergeving huist in communicatie, zo zeker als verdoeming in schuld huist...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...