Handen in gebed

Een selectie gebeden uit een cursus in wonderen

Vader, ik geef U al mijn gedachten vandaag. Ik zou er geen enkele van mijzelf willen hebben. Bied U mij in plaats daarvan Uw gedachten. Ik geef U tevens al mijn handelingen, dat ik Uw wil mag doen in plaats van doelen te zoeken die niet verworven kunnen worden en tijd te verspillen aan vergeefse fantasieën.

Vandaag kom ik tot U. Ik zal terugstappen en louter U volgen. Bent U de Gids en ik de volgeling die de wijsheid van het oneindige niet in twijfel trekt, noch de liefde wiens tederheid ik niet kan bevatten, maar die toch Uw volmaakte geschenk aan mij is.

~

Dit is Uw wet, mijn Vader, niet mijn eigen. Ik heb niet begrepen wat geven betekent en dacht te bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde. En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar nooit iets was, is, of zal zijn. Wie kan een droom delen? En wat kan een illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken bieden voorbij de waarde van iets op aarde. Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. Aldus wordt de wet van liefde vervuld. En aldus staat Uw zoon op en keert naar U terug...

~

Vader, ik ontwaak vandaag met wonderen die mijn waarneming van alles corrigeren. En zo begint de dag die ik met U deel zoals ik de eeuwigheid zal delen, want tijd is vandaag opzij getreden. Ik zoek de dingen van tijd niet en dus zal ik er niet naar kijken. Wat ik vandaag zoek, overstijgt alle wetten van het dwaze speelgoed dat ik maakte vergetend, terwijl ik Uw glorie en mijn eigen aanschouw.

~

Vader, ik heb mezelf niet gemaakt, alhoewel ik in mijn waanzin dacht van wel. Maar als Uw Gedachte heb ik mijn Bron niet verlaten, deel blijvend van Wat mij heeft geschapen. Uw Zoon, mijn Vader, beroept zich vandaag op U. Laat mij herinneren dat U mij heeft geschapen. Laat mij mijn Identiteit herinneren. En laat mijn zondeloosheid opnieuw verrijzen voor Christus' visie, waardoor ik vandaag op mijn broeders en mijzelf wil zien.

~

Vader, U heeft één Zoon. En het is hij die ik vandaag wil zien. Hij is Uw enige schepping. Waarom zou ik duizenden vormen waarnemen in wat één blijft? Waarom zou ik deze ene duizenden namen geven, wanneer één enkele volstaat? Want Uw Zoon moet Uw Naam dragen, daar U hem schiep. Laat mij hem niet als een vreemde voor zijn Vader zien, noch als een vreemde voor mijzelf. Want hij is deel van mij en ik van hem en wij zijn deel van U, Die onze Bron bent, eeuwig in Uw Liefde verenigd; eeuwig de heilige Zoon van God.

~

Vader, Uw Geest schiep alles wat is, Uw Spirit trad erbinnen: Uw Liefde gaf het leven. En zou ik op wat U heeft geschapen zien alsof het zondig gemaakt kan worden? Ik zal niet zulke duistere en beangstigende beelden waarnemen. De droom van een gek is bepaald niet geschikt om mijn keuze te zijn, in plaats van alle lieflijkheid waarmee U de schepping zegende: al haar zuiverheid, haar vreugde en haar eeuwige, stille thuis in U.

~

Vader, U staat voor mij en achter mij, naast mij, op de plaats waar ik mijzelf zie en overal waar ik ga. U bent in alles waar ik naar kijk, de geluiden die ik hoor en elke hand die naar mijn eigen reikt. In U verdwijnt tijd en wordt plaats een betekenisloos geloof. Want wat Uw Zoon omringt en hem veilig houdt, is Liefde Zelf. Er is geen Bron behalve Deze en niets bestaat dat niet in Zijn heiligheid deelt; dat voorbij Uw enige schepping staat, of zonder de Liefde is Die alles in Zichzelf omvat. Vader, Uw Zoon is gelijk Uzelf. Wij komen vandaag in Uw eigen Naam tot U, om in vrede binnen Uw oneindige Liefde te zijn.

~

Laat mij niet Uw criticus zijn Heer, vandaag, en tegen U oordelen. Laat mij niet pogen met Uw schepping tussenbeide te komen en haar tot ziekelijke vormen verdraaien. Laat mij bereid zijn mijn wensen van haar eenheid terug te trekken en haar aldus te laten zijn zoals U haar schiep. Want aldus zal ook ik in staat zijn mijn Zelf te herkennen zoals U mij heeft geschapen. In Liefde werd ik geschapen en in Liefde zal ik voor eeuwig blijven. Wat kan mij beangstigen, wanneer ik alles precies laat zijn zoals het is?

~

Ik dank U, Vader, voor Uw plan om mij van de hel te verlossen die ik heb gemaakt. Het is niet werkelijk. En U heeft mij de middelen gegeven om mij de onwerkelijkheid ervan aan te tonen. De sleutel is in mijn hand en ik heb de deur bereikt waarachter het einde van dromen ligt. Ik sta voor de Hemelpoort en vraag mij af of ik naar binnen zal gaan om thuis te zijn. Laat mij vandaag niet opnieuw wachten. Laat mij alles vergeven en laat de schepping zijn zoals U haar wilt en zoals zij is. Laat mij herinneren dat ik Uw Zoon ben en, eindelijk de deur openend, illusies vergeten in het schitterende licht van de waarheid, als de herinnering aan U naar mij terugkeert.

~

Vader, Uw Zoon is heilig. Ik ben degene naar wie U glimlacht in liefde en tederheid zo diep, dierbaar en stil dat het universum naar U teruglacht en Uw heiligheid deelt. Hoe puur, hoe veilig, hoe geheiligd dan, zijn wij, in Uw Glimlach verblijvend, met al Uw Liefde aan ons geschonken, één met U levend in broederschap en Vaderschap volkomen; in zondeloosheid zo volmaakt dat de Heer der Zondeloosheid ons als Zijn Zoon ontvangt, een universum van Gedachte Hem completerend.

~

Vader, de waarheid behoort mij toe. Mijn thuis is in de Hemel bepaald door Uw Wil en de mijne. Kunnen dromen mij tevredenstellen? Kunnen illusies mij geluk brengen? Wat behalve Uw herinnering kan Uw Zoon bevredigen? Ik wil niets minder accepteren dan wat U mij heeft gegeven. Ik wordt door Uw Liefde omgeven, voor eeuwig stil, eeuwig zachtaardig en voor eeuwig veilig. Gods Zoon moet zijn zoals U hem heeft geschapen.

~

Vader, een wonder reflecteert Uw geschenken aan mij, Uw Zoon. En elkeen dat ik geef keert naar mij terug en herinnert mij eraan dat de wet van de liefde universeel is. Zelfs hier neemt het een vorm aan die herkend kan worden en aan het werk gezien. De wonderen die ik geef worden teruggegeven in precies de vorm die ik benodig om mij te helpen met de problemen die ik waarneem. Vader, in de Hemel is het anders, want daar - daar zijn geen behoeften. Maar hier op aarde is het wonder dichter bij Uw geschenken dan enig ander geschenk wat ik kan geven. Laat mij dan vandaag alleen dit geschenk geven wat, geboren uit waarachtige vergeving, de weg verlicht die ik moet afleggen om mij U te herinneren.

~

Vader, Christus' visie is Uw geschenk aan mij en zij heeft het vermogen om alles wat de ogen van het lichaam zien te vertalen naar het zicht van een vergeven wereld. Hoe glorieus en gracieus is deze wereld! Toch hoeveel meer zal ik erin waarnemen dan zicht kan geven! De vergeven wereld betekent dat Uw Zoon zijn Vader erkent, zijn dromen naar de waarheid laat brengen en verwachtingsvol het enige nog resterende moment van tijd afwacht, wat voor altijd eindigt als Uw herinnering naar hem terugkeert. En nu is zijn wil één met de Uwe. Zijn functie is nu slechts de Uwe, en iedere gedachte behalve Uw eigen is verdwenen.

~

Vader, laat mij herinneren dat U hier bent en ik ben niet alleen. Eeuwigdurende Liefde omgeeft mij. Ik heb geen oorzaak voor iets, behalve de volmaakte vrede en vreugde die ik met U deel. Welke behoefte heb ik aan woede of aan angst? Volmaakte veiligheid omgeeft mij. Kan ik bang zijn, wanneer Uw Eeuwige belofte mij vergezelt? Volmaakte zondeloosheid omgeeft mij. Wat kan ik vrezen, wanneer U mij heeft geschapen in heiligheid zo volmaakt als Uw eigen?

~

Ik vraag Uw zegen op mijn zicht vandaag. Het is het middel dat U hebt gekozen om de manier te worden om mij mijn vergissingen te tonen en aan hen voorbij te zien. Het is mij gegeven om een nieuwe waarneming te vinden door de Gids die U mij heeft gegeven. En door Zijn lessen waarneming te overstijgen, en naar waarheid terug te keren. Ik vraag om de illusie die allen die ik maakte te boven gaat. Vandaag kies ik om een vergeven wereld te zien, waarin iedereen mij het gelaat van Christus toont en mij leert dat wat ik zie mij toebehoort: dat niets is behalve Uw heilige Zoon.

Elke gedachte een gebed

Gebed is een door de Heilige Geest aangeboden manier om God te bereiken. Het is niet slechts een vraag of een smeken...

De ladder eindigt...

Gebed is nu opgelicht uit de wereld van dingen, lichamen en goden van allerlei soort en jij kunt eindelijk rusten...

Een selectie gebeden uit een cursus in wonderen...

Uit het laatste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...