Vrouw met weegschaal

Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?

Uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen

Wat oordelen is wordt door de wereld totaal verkeerd begrepen, net als andere middelen waarmee de wereld van illusies instandgehouden wordt. Het wordt in feite met wijsheid verward en neemt de plaats van waarheid in.

Zoals de wereld de term gebruikt, is een individu in staat een goed of een slecht oordeel te vormen en is zijn opvoeding erop gericht het eerste te versterken en het tweede tot een minimum te beperken. Er heerst echter een behoorlijke verwarring over wat deze categorieën inhouden. Wat de één een goed oordeel vindt, is voor de ander een slecht oordeel. Bovendien deelt dezelfde persoon dezelfde handeling de ene keer in als blijk van goed oordeel en de andere keer als toonbeeld van slecht oordeel. Ook kan in feite geen enkel consequent criterium onderwezen worden om te bepalen wat deze categorieën zijn.

Op elk moment kan de leerling het oneens zijn met wat zijn zogenaamde leraar erover zegt en het kan best zijn dat de leraar zelf inconsequent is in wat hij gelooft. Goed oordeel heeft in dit opzicht geen enkele betekenis. Slecht evenmin. Het is noodzakelijk dat de leraar van God beseft, niet dat hij niet mag oordelen, maar dat hij dat niet kàn. Door oordelen op te geven geeft hij slechts op wat hij niet had. Hij geeft een illusie op, of liever, hij heeft de illusie iets op te geven. In feite is hij alleen maar eerlijker geworden.

Nu hij inziet dat oordelen voor hem altijd al onmogelijk is geweest, probeert hij het ook niet langer. Dit is geen offer. Integendeel, hij brengt zichzelf in een positie waarin oordelen via hem in plaats van door hem kan gebeuren. En dit oordeel is goed noch slecht . Het is het enige oordeel dat er is, met maar één inhoud: Gods Zoon is schuldeloos en zonde bestaat niet. Wat ons leerplan beoogt, in tegenstelling tot het doel van al het leren in de wereld, is het inzicht dat oordelen in de gebruikelijke zin onmogelijk is. Dit is geen mening maar een feit.

Om iets correct te beoordelen, moet men zich ten volle bewust zijn van een onvoorstelbaar breed scala van zaken: uit verleden, heden en toekomst. Men zou van tevoren alle gevolgen van zijn oordeel moeten overzien ten aanzien van alles en iedereen daarbij op een of andere manier betrokken. En men zou er zeker van moeten zijn dat zijn waarneming niet vervormd is, zodat zijn oordeel volkomen rechtvaardig kan zijn tegenover ieder op wie dat nu en in de toekomst rust. Wie is in de positie dat te doen? Wie zou dit van zichzelf durven beweren, behalve in groteske fantasieën?

Bedenk eens hoe vaak je dacht alle feiten te kennen die je nodig had om te oordelen en hoezeer jij je vergiste! Is er iemand die deze ervaring niet heeft gehad? Weet je wel hoe vaak je gewoon dacht dat je gelijk had zonder ooit te beseffen dat je ongelijk had? Waarom zou je zo n willekeurige basis voor het nemen van je beslissingen kiezen? Wijsheid is niet hetzelfde als oordelen, het is het opgeven van oordelen. Vel dan nog één laatste oordeel. En wel het volgende: er is Iemand bij jou wiens oordeel volmaakt is. Hij kent alle feiten: uit verleden, heden en toekomst. Hij kent wel alle gevolgen van Zijn oordeel op alles en iedereen daarbij op een of andere manier betrokken. En Hij is volkomen rechtvaardig tegenover iedereen, want Zijn waarneming is niet vervormd.

Laat alle oordeel dan ook varen, niet met spijt maar met een zucht van dankbaarheid. Nu ben je van een last bevrijd die zo groot was dat je er alleen maar onder kon wankelen en neervallen. En het was allemaal een illusie. Meer niet. Nu kan de leraar van God onbelast opstaan en lichtvoetig verdergaan. Toch is dit niet het enige waar hij profijt van heeft. Zijn zorgelijk gevoel is verdwenen, want zorgen kent hij niet meer. Hij heeft die samen met zijn oordelen weggegeven. Hij gaf zichzelf aan Hem op wiens oordeel hij nu besloten heeft te vertrouwen, in plaats van op dat van hemzelf.

Nu maakt hij geen vergissingen. Zijn gids is zeker. En waar hij kwam om te oordelen, komt hij nu om te zegenen. Waar hij nu lacht, placht hij vroeger te komen huilen. Het is niet moeilijk om het oordelen op te geven. Maar het is wel degelijk moeilijk te proberen eraan vast te houden. De leraar van God laat het met blijdschap los zodra hij inziet wat het kost. Alle lelijkheid die hij om zich heen ziet is daarvan het gevolg. Alle pijn waarnaar hij kijkt, is daarvan het resultaat. Alle eenzaamheid en gevoel van verlies, alle tijd die maar voortgaat en steeds grotere hopeloosheid, alle wanhoop die ziek maakt en angst voor de dood, dit alles is daaruit voortgekomen.

En nu weet hij dat dit niet zo hoeft te zijn. Niets hiervan is waar. Want hij heeft de oorzaak ervan opgegeven en dat wat nooit meer was dan het gevolg van zijn verkeerde keuze, is van hem afgevallen. Leraar van God, deze stap zal jou vrede brengen. Kan het moeilijk zijn alleen dit te verlangen?

Dit is een volledige vertaling van "Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?" uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van verscheidene overige vertalingen uit het handboek die op deze website zijn gepubliceerd.

De handleiding voor leraren

De handleiding voor leraren wordt wel gezien als een supplement voor de tekst en het werkboek van een cursus in wonderen...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...

Wie zijn hun leerlingen?

Het is slechts tijd dat de leraar van de leerling gescheiden houdt, en het verschil is dus vooralsnog tijdelijk...

Wat zijn de niveaus van onderwijs?

Elke onderwijs/leersituatie brengt een andere relatie met zich mee, alhoewel het ultieme doel altijd hetzelfde blijft...

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

Voor de ogen van het lichaam zien Gods leraren er in het geheel niet hetzelfde uit...

Hoe kan de perceptie van orde in moeilijkheden worden vermeden?

Illusies zijn altijd illusies van verschillen. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?

Veranderingen vinden plaats in de geest...

Hoeveel leraren van God zijn nodig om de wereld te verlossen?

Het antwoord is dat één geheel volmaakte leraar van God volstaat...

Hoe zou de leraar van God zijn dag moeten doorbrengen?

Hoe simpel en eenvoudig glipt de tijd voorbij voor de leraar van God...

Hoe gaan Gods leraren met magische gedachten om?

Als hiermee verkeerd wordt omgegaan kan de leraar van God zichzelf bezeren...

Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?

Een kracht bedenken die niet bestaat is gelijk aan een beroep doen op magie...

Voor wat de rest betreft...

Een paar laatste woorden, voordat wij samen gaan waar woorden overbodig zijn en communicatie eeuwig is...