Open mind

Voor wat de rest betreft...

Dit handboek is niet bedoeld om alle vragen te beantwoorden die zowel leraar als leerling zouden kunnen opwerpen. In feite behandelt het slechts enkele van de meer voor de hand liggende, in de vorm van een korte samenvatting van enige van de belangrijkste begrippen in tekst- en werkboek. Het vervangt geen van beide, maar dient slechts als aanvulling.

Hoewel het een handboek voor leraren wordt genoemd, moet in gedachten worden gehouden dat alleen de tijd leraar en leerling van elkaar scheidt, zodat het onderscheid per definitie een tijdelijke is. In sommige gevallen kan het de leerling helpen eerst het handboek te lezen. Anderen doen er beter aan met het werkboek te beginnen. Weer anderen voelen wellicht de behoefte aan te vangen op het meer abstracte niveau van het tekstboek.

Wat is voor wie? Wie zou er meer baat hebben bij gebed alleen? Wie heeft er slechts een glimlach nodig, omdat hij vooralsnog niet klaar is voor meer? Niemand zou moeten proberen deze vragen alléén te beantwoorden. Er is zonder enige twijfel geen enkele leraar van God die tot hier gekomen is zonder dat te beseffen. Het leerplan is hoogst persoonlijk toegesneden en alle aspecten staan onder de bijzondere zorg en leiding van de Heilige Geest. Vraag en Hij zal antwoorden. Het is Zijn verantwoordelijkheid en Hij alleen is geschikt om die op zich te nemen. Dat is Zijn functie. Die van jou is de vragen aan Hem voorleggen. Zou jij verantwoordelijk willen zijn voor beslissingen waar jij zo weinig van begrijpt? =Wees blij dat je een Leraar hebt die geen fouten kan maken. Zijn antwoorden zijn steeds juist. }Kun jij dat van de jouwe zeggen?

Er is een ander voordeel - en een heel belangrijk - om beslissingen steeds vaker bij de Heilige Geest neer te legggen. =Misschien heb je over dit aspect nog niet nagedacht, maar de centrale betekenis ervan ligt voor de hand. De leiding van de Heilige Geest volgen betekent jezelf van schuld te laten vrijwaren. Dat is de essentie van de Verzoening. Dat is de kern van het leerplan. De ingebeelde toeëigening van functies die niet de jouwe zijn, vormt de basis van angst.

Heel de wereld die jij ziet weerspiegelt de illusie dat je dat hebt gedaan, waardoor angst onontkoombaar wordt. De functie teruggeven aan Degene aan wie ze toebehoort, is dus de manier om aan angst te ontkomen. En juist dit laat de herinnering van liefde tot jou terugkeren. Denk dan ook niet dat het volgen van de leiding van de Heilige Geest alleen op grond van je eigen ontoereikendheid noodzakelijk is. Het is oor jou de uitweg uit de hel.

Ook hier treedt weer de paradox op waar in de cursus vaak naar wordt verwezen. Zeggen: Vanuit mijzelf kan ik niets doen betekent alle macht verwerven. En toch is dit slechts een schijnbare paradox. Zoals God jou geschapen heeft, heb je alle macht. Het beeld dat jij van jezelf gemaakt hebt, heeft er geen. De Heilige Geest kent de waarheid over jou. Het beeld dat jij gemaakt hebt niet. Ondanks zijn onmiskenbare en totale onwetendheid, gaat dit beeld er toch van uit dat het alles weet, omdat jij er dat geloof aan hebt gegeven. Dat is wat jij onderwijst en wat de wereld onderwijst die gemaakt werd om het in stand te houden. Maar de Leraar die de waarheid kent, is die niet vergeten. Zijn beslissingen strekken allen tot voordeel, want ze zijn volledig vrij van aanval. En daardoor niet in staat tot het opwekken van schuld.

Wie zich een macht aanmeet die hij niet bezit, misleidt zichzelf. -Maar de macht aanvaarden die hem door God gegeven is, betekent niets anders dan zijn Schepper erkennen en Diens gaven aanvaarden. En Diens gaven zijn onbegrensd. De Heilige Geest vragen om voor jou te beslissen is simpelweg je ware erfgoed aanvaarden. Betekent dit dat je niets kunt zeggen zonder Hem te raadplegen? Allerminst! Dat zou beslist niet praktisch zijn en juist met het praktische houdt deze cursus zich het meest bezig. Als je er een gewoonte van maakt waar en wanneer je kunt hulp te vragen, dan kun je erop vertrouwen dat wijsheid jou gegeven zal worden wanneer je die nodig hebt. Bereid je hier elke morgen op voor, herinner je God door de dag heen wanneer je kunt, vraag de Heilige Geest om hulp wanneer dat doenlijk is en dank Hem s avonds voor Zijn leiding. En je vertrouwen zal waarlijk stevig zijn gefundeerd.

Vergeet nooit dat de Heilige Geest niet op jouw woorden aangewezen is. Hij begrijpt de verzoeken van je hart en geeft daar antwoord op. Betekent dit dat Hij, zolang aanval aanlokkelijk voor je blijft, met kwaad zal reageren? Beslist niet! Want God heeft Hem de macht gegeven de gebeden van jouw hart in Zijn taal te vertalen. Hij begrijpt dat een aanval een roep is om hulp. En Hij antwoordt dienovereenkomstig met hulp. God zou wreed zijn als Hij jouw woorden in de plaats liet komen van de Zijne. Een liefhebbende vader laat niet toe dat zijn kind zichzelf pijn doet of zijn eigen vernietiging kiest. Het vraagt wellicht om letsel, maar zijn vader zal hem nog steeds beschermen. En hoeveel meer houdt jouw Vader van Zijn Zoon!

Vergeet niet dat jij Zijn compleetheid en Zijn Liefde bent. Vergeet niet dat jouw zwakheid Zijn kracht is. Maar lees dit niet overhaast of verkeerd. Als Zijn kracht zich in jou bevindt, is wat jij als jouw zwakte waarneemt slechts een illusie. En Hij heeft je het middel gegeven te bewijzen dat dit zo is. Vraag alles aan Zijn Leraar en alles zal jou gegeven worden. Niet in de toekomst, maar onmiddellijk: nu. God wacht niet, want wachten veronderstelt tijd en Hij is tijdloos. Vergeet je dwaze denkbeelden, je gevoel van broosheid en je angst voor beschadiging, je dromen over gevaar en geselecteerde misstappen. God kent slechts Zijn Zoon en zoals die werd geschapen, zo is hij. Vol vertrouwen plaats ik je in Zijn Handen en ik zeg dank voor jou dat dit zo is.

Wees nu gezegend in alles wat je doet. God wendt Zich tot jou om hulp om de wereld te verlossen. Leraar van God, Zijn dank schenkt Hij jou en heel de wereld zwijgt in de genade die jij meebrengt van Hem. Jij bent de Zoon die Hij liefheeft,en het is jou gegeven het middel te zijn waardoor Zijn Stem over heel de wereld wordt gehoord, om alle dingen des tijds te sluiten,om de aanblik van al het zichtbare te beëindigen en om al het veranderlijke ongedaan te maken. Door jou heen wordt een wereld ingeluid, die ongezien is, ongehoord, maar er waarlijk is. Heilig ben jij en in jouw licht weerspiegelt de wereld jouw heiligheid, want jij bent niet alleen en zonder vrienden. Ik zeg dank voor jou en deel in jouw pogingen ten behoeve van God, wetend dat zij eveneens ten behoeve van mij zijn, en voor al diegenen die samen met mij naar God toe gaan.

De handleiding voor leraren

De handleiding voor leraren wordt wel gezien als een supplement voor de tekst en het werkboek van een cursus in wonderen...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...

Wie zijn hun leerlingen?

Het is slechts tijd dat de leraar van de leerling gescheiden houdt, en het verschil is dus vooralsnog tijdelijk...

Wat zijn de niveaus van onderwijs?

Elke onderwijs/leersituatie brengt een andere relatie met zich mee, alhoewel het ultieme doel altijd hetzelfde blijft...

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

Voor de ogen van het lichaam zien Gods leraren er in het geheel niet hetzelfde uit...

Hoe kan de perceptie van orde in moeilijkheden worden vermeden?

Illusies zijn altijd illusies van verschillen. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?

Veranderingen vinden plaats in de geest...

Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?

Bedenk eens hoe vaak je dacht alle feiten te kennen die je nodig had om te oordelen...

Hoeveel leraren van God zijn nodig om de wereld te verlossen?

Het antwoord is dat één geheel volmaakte leraar van God volstaat...

Hoe zou de leraar van God zijn dag moeten doorbrengen?

Hoe simpel en eenvoudig glipt de tijd voorbij voor de leraar van God...

Hoe gaan Gods leraren met magische gedachten om?

Als hiermee verkeerd wordt omgegaan kan de leraar van God zichzelf bezeren...

Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?

Een kracht bedenken die niet bestaat is gelijk aan een beroep doen op magie...