Verroeste ketting

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Wie zou zichzelf verdedigen tenzij hij dacht dat hij werd aangevallen, dat de aanval echt was en dat zijn eigen verdediging hem kon redden? En hierin ligt de dwaasheid van verdediging; zij geeft illusies volledige werkelijkheid en probeert ze dan als werkelijk te behandelen. Zij voegt illusies aan illusies toe en maakt zodoende correctie dubbel moeilijk.

En het is dit wat jij doet wanneer jij poogt de toekomst te plannen, het verleden te activeren, of het heden te organiseren zoals jij wenst. Jij handelt vanuit het geloof dat jij jezelf moet beschermen van wat er gebeurt, omdat het moet bevatten wat jou bedreigt. Een gevoel van dreiging is een erkenning van een inherente zwakte; een geloof dat er gevaar bestaat dat vermogen heeft om jou aan te roepen om toepasselijke verdedigingen te maken.

De wereld is gebaseerd op dit waanzinnige geloof. En al haar structuren, al haar gedachten en twijfels, haar straffen en zware bewa­pening, haar wettelijke definities en haar voorschriften, haar gedragsnormen, haar leiders en haar goden, dienen allen om haar gevoel van ­dreiging in te behouden. Want niemand bewandelt de wereld in wa­penrusting of hij moet doodsangst hem om het hart hebben slaan.

Verdediging is beangstigend. Zij komt uit angst voort en doet angst toenemen als elke verdediging wordt gemaakt. Jij denkt dat zij veiligheid biedt. Toch zij spreekt van echt gemaakte angst en gerechtvaardigde terreur. Is het niet vreemd dat jij niet pauseert om te vragen, terwijl jij jouw plannen verder smeedt en jouw wapenrusting dikker en jouw sloten steviger maakt, wat jij verdedigt, hoe en tegen wat?

Laat ons eerst overwegen wat jij verdedigt. Het moet iets zijn dat erg zwak is en makkelijk te bestormen. Het moet iets zijn dat gemakkelijk tot prooi wordt gemaakt, niet in staat zichzelf te beschermen en wat jouw verdediging behoeft. Wat behalve het lichaam heeft zo’n broosheid dat voortduren­de zorg en waakzame, diepe bezorgdheid nodig is om zijn kleine leven te beschermen? Wat behalve het lichaam wankelt en moet falen de Zoon van God als waardige gastheer te dienen?

Toch is het niet het lichaam dat kan vrezen, noch een beangstigend ding kan zijn. Het heeft geen behoeften behalve degenen die jij eraan toekent. Het behoeft geen gecompliceerde structuren van verdediging, geen gezondheid bevor­derende medicijnen, geen zorg en in het geheel geen bezorgdheid. Verdedig zijn leven, geef het geschenken om het mooi te maken, of muren om het veilig te maken en jij zegt slechts dat jouw huis openstaat voor de dief van tijd, aantastbaar, vervallend en zo onveilig dat het met jouw eigen leven moet worden beschermd.

Is dit beeld niet beangstigend? Kun jij in vrede zijn met zo’n concept van jouw thuis? Maar wat heeft het lichaam het recht toegekend jou op deze manier te dienen, behalve jouw eigen geloof? Het is jouw geest die het lichaam alle functies heeft gegeven die jij erin ziet en zijn waarde ver voorbij een klein hoopje stof en water heeft gezet. Wie zou een verdedi­ging maken van wat hij als zodanig heeft herkend?

Het lichaam heeft geen verdediging nodig. Dit kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Het zal sterk en gezond zijn, als de geest het niet misbruikt door het rollen toe te kennen die het niet kan vervul­len, tot doelen voorbij zijn bereik en tot verheven oogmerken die het niet kan vol­brengen. Zulke pogingen, ridicuul en toch intens gekoesterd, zijn de bronnen voor de vele dwaze aanvallen die jij erop maakt. Want het lijkt jouw hopen te falen, jouw behoeften, jouw waarden en jouw dromen.

Het ‘zelf’ dat bescherming nodig heeft, is niet echt. Het li­chaam, waardeloos en niet de minste verdediging waardig, behoeft slechts als nogal los van jou waargenomen te worden en het wordt een gezond, dienstbaar instrument waardoor de geest kan handelen totdat zijn bruikbaarheid voorbij is. Wie zou het willen aanhouden wanneer zijn bruikbaarheid voorbij is?

Verdedig het lichaam en jij hebt jouw geest aangevallen. Want jij hebt erin de fouten, de zwakheden, de beperkingen en de gebreken gezien waar­van jij denkt dat het lichaam verlost moet worden. Jij zult de geest niet als gescheiden van lichamelijke condities zien. En jij zult het lichaam al de pijn opleggen die komt van de opvatting van de geest als beperkt en breekbaar en los van andere geesten en gescheiden van zijn Bron.

Dit zijn de gedachten die heling behoeven en het lichaam zal met gezondheid reageren, wanneer zij zijn gecorrigeerd en door de waarheid vervan­gen. Dit is de enige werkelijke verdediging van het lichaam. Maar is het dit waar jij voor zijn verdediging zoekt? Jij biedt het bescherming van een soort waar het in het geheel geen baat van heeft, maar slechts aan de nood van jouw geest bijdraagt. Jij heelt niet, maar neemt louter de hoop op heling weg, want jij faalt te zien waar hoop moet liggen, wil zij zinvol zijn.

Een geheelde geest maakt geen plannen. Hij voert de plannen uit die hij ontvangt door te luisteren naar een Wijsheid die niet zijn eigen is. Hij wacht totdat hem is verteld wat gedaan zou moeten worden en gaat dan voort dat te doen. Hij verlaat zich voor niets op zichzelf, behalve zijn geschiktheid om de hem toegewezen plannen te volvoeren. Hij is veilig in zekerheid dat hindernissen zijn voortgang naar voltooiing van enig doel, dat het grotere plan dient dat voor het goed van iedereen werd gevestigd, niet kunnen belemmeren.

Een geheelde geest is bevrijd van het geloof dat hij moet plannen, alhoewel hij niet kan weten welke uitkomst de beste is, de mid­delen waardoor dat wordt bereikt, noch hoe het probleem te herkennen dat het plan werd bedoeld op te los­sen. Hij moet het lichaam in zijn plan­nen misbruiken tot hij herkent dat dit zo is. Maar wanneer hij dit als waar heeft geaccepteerd, dan is hij geheeld en laat het lichaam gaan.

Onderwerping van het lichaam aan de plannen die de ongeheelde geest opstelt om zichzelf te redden moeten het lichaam ziek maken. Het is niet vrij om een helpend middel te zijn in een plan dat ver voorbij zijn eigen projectie gaat en wat zijn diensten voor even nodig heeft. In deze capaciteit is gezondheid verzekerd. Want alles wat de geest hier­voor aanwendt zal vlekkeloos functioneren, met de kracht die hem is gegeven en die niet kan falen.

Het is misschien niet eenvoudig te zien dat zelfgeïnitieerde plannen slechts verdedigingen zijn, met een doel waarvoor zij allen werden gemaakt om dat te verwezenlijken. Zij zijn de middelen waarmee een bange geest zijn eigen bescherming, ten koste van de waarheid, zou ondernemen. Dit is in sommige vormen die deze zelfmisleidingen aan­nemen niet moeilijk te beseffen, want de ontkenning van de werkelijkheid is overduidelijk. Toch wordt plannen maken niet vaak als een verdediging herkend.

De geest die druk is met plannen voor zichzelf, is in beslag genomen met het opzetten van controle voor toekomstige gebeurtenissen. Hij denkt niet dat er voor hem gezorgd zal worden, tenzij hij zijn eigen voorzorgen neemt. Tijd wordt een toekomstige nadruk om gecontroleerd te worden door leren en ervaring verkregen uit voorbije gebeurtenissen en voorgaande overtuigingen. Het kijkt aan het heden voorbij, want het rust op het idee dat het verleden genoeg heeft geleerd om de geest zijn toekomstige koers te laten bepalen.

De geest die plannen maakt, weigert aldus verandering toe te staan. Wat hij eerder heeft geleerd, wordt de basis voor zijn toekom­stige doelen. Zijn voorbije ervaringen bepalen zijn keuze van wat zal ge­beuren. En hij ziet niet dat hier en nu alles is wat hij nodig heeft om een toekomst nogal verschillend van het verleden te garanderen, zonder een continuïteit van oude ideeën en ziekelijke geloven. Anticipa­tie speelt in het geheel geen rol, want huidige confidentie wijst de weg.

Verdedigingen zijn de plannen die jij tegen de waarheid onderneemt. Hun oogmerk is te selecteren wat jij goedkeurt en te negeren wat jij als onverenig­baar met jouw overtuigingen van jouw werkelijkheid beschouwt. Toch wat overblijft is inderdaad betekenisloos. Want het is jouw werkelijkheid die de ‘dreiging’ is die jouw verdedigingen willen aanvallen, verduisteren, uit elkaar halen en kruisigen.

Wat zou jij niet kunnen accepteren, als jij slechts wist dat alles wat plaats­vindt, alle gebeurtenissen, voorbij, huidig en te komen, liefdevol ge­pland zijn door Eén Wiens enig doel jouw welzijn is? Misschien heb jij Zijn plan verkeerd begrepen, want Hij zou jou nooit pijn aanbieden. Maar jouw verdedigingen lieten jou niet Zijn liefdevolle zegening zien, stralend in elke stap die jij ooit nam. Terwijl jij plannen voor dood maakte, leidde Hij jou zachtjes naar Eeuwig leven.

Jouw huidige vertrouwen in Hem is de verdediging die een onverstoorde toe­komst belooft, zonder een spoor van verdriet en met vreugde die constant toeneemt als dit leven een heilig moment wordt, gezet in tijd, maar enkel acht slaand op onsterfelijkheid. Laat geen verdedi­gingen behalve jouw huidige vertrouwen de toekomst leiden en dit leven wordt een be­tekenisvolle ontmoeting met de waarheid, die alleen jouw verdedi­gingen zouden kunnen verbergen.

Zonder verdedigingen word jij een licht dat de Hemel dankbaar als het zijne erkend. En het zal jou verder leiden in wegen bestemd voor jouw geluk, overeenkomstig het aloude plan dat be­gon toen tijd aanving. Jouw volgelingen zullen hun licht met het jouwe verenigen en het zal toenemen totdat de wereld is oplicht met vreugde. En blijmoedig zullen onze broeders hun hinderlijke verdedigingen wegleggen, die hun niets baatten en alleen konden bevrezen.

Wij zullen die tijd vandaag met huidig vertrouwen anticiperen, want dit maakt deel uit van wat voor ons werd gepland. Wij zullen zeker zijn dat alles wat wij nodig hebben ons is gegeven voor het berei­ken hiervan vandaag. Wij maken geen plannen voor hoe dat zal geschie­den, maar beseffen dat onze verdedigingsloosheid alles is dat wordt vereist voor de waarheid om met zekerheid in onze geesten te dagen.

Twee keer rusten wij vandaag vijftien minuten van zinloos plan­nen maken en van elke gedachte die de waarheid blokkeert van het binnentreden in onze geesten. Vandaag zullen wij ontvangen in plaats van plannen maken, opdat wij mogen geven in plaats van organiseren. En ons wordt waarachtig gegeven, wanneer wij zeggen:

Als ik mezelf verdedig, ben ik aangevallen. Maar in verdedigingsloosheid zal ik sterk zijn en ik zal leren wat mijn verdedigingen verbergen.

Niets behalve dat. Als er plannen gemaakt moeten worden, zul jij ervan worden verteld. Zij mogen dan niet de plannen zijn die jij dacht die nodig waren, noch inderdaad de antwoorden op de problemen waarvan jij dacht dat zij jou confronteerden. Maar zij zijn antwoorden op een ander soort van vraag, die onbeantwoord blijft, toch in behoefte van antwoord is, tot het Antwoord uiteindelijk tot jou komt.

Al jouw verdedigingen hebben tot doel gehad niet te ontvangen wat jij vandaag zult ontvangen. En in het licht en de vreugde van simpele waarheid zul jij je slechts afvragen waarom jij ooit hebt gedacht dat jij tegen verlossing moest worden verdedigd. De Hemel vraagt niets. Het is de hel die extravagante eisen voor opofferingen maakt. Jij geeft niets op in deze tijden vandaag wanneer jij jezelf, onverdedigd, aan jouw Schepper aanbiedt zoals jij werkelijk bent.

Hij heeft Zich jou herinnerd. Vandaag zullen wij ons Hem herinneren. Want dit is de Paastijd in jouw verlossing. En jij verrijst opnieuw uit wat ogenschijnlijke dood en hopeloosheid was. Nu is het licht van hoop opnieuw in jou geboren, want nu kom jij zonder verdediging om de rol voor jou - binnen het plan van God - te leren. Welke kleine plannen of magische geloven kunnen nog waarde hebben, wanneer jij jouw functie hebt ontvangen van de Stem voor God Zelf?

Tracht deze dag niet te vormen zoals jij gelooft dat het meeste voordelig voor jou zou zijn. Want jij kunt je al het geluk niet voorstellen dat zonder jouw plannen tot jou komt. Leer vandaag. En heel de wereld zal deze reusachtige stap nemen en jouw Paastijd met jou vieren. Gedurende de dag als kleine dingen verdedigingen in jou oproepen en jou verleiden je in het maken van plan­nen te mengen, herinner jezelf dan dat dit een speciale dag voor leren is en erken het hiermee:

Dit is mijn Paastijd. En ik zal het heilig houden. Ik zal mezelf niet verdedigen, want de Zoon van God heeft geen verdediging nodig tegen de waarheid van zijn Werkelijkheid.

Dit is een volledige vertaling van les 135 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...