Vlam

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Het idee van vandaag beschrijft jou accuraat zoals God jou heeft geschapen. Jij bent één binnen jezelf en één met Hem. De eenheid van heel de schepping is de jouwe. Jouw volmaakte eenheid maakt verandering in jou onmogelijk. Jij aanvaardt dit niet en jij faalt te herkennen dat dit zo moet zijn, alleen omdat jij gelooft dat jij jezelf reeds hebt veranderd.

Jij ziet jezelf als een belachelijke parodie op Gods schepping: zwak, venijnig, lelijk, zondig, ellendig en door pijn geplaagd. Zodanig is jouw versie van jezelf; een zelf verdeeld in vele strijdende delen, gescheiden van God en onbeduidend bij elkaar gehouden door zijn grillige en wispelturige maker tot wie jij bidt.

Hij hoort jouw gebeden niet, want hij is doof. Hij ziet de eenheid in jou niet, want hij is blind. Hij begrijpt niet dat jij de Zoon van God bent, want hij is onzinnig en begrijpt niets. Vandaag zullen wij proberen ons alleen bewust te zijn van wat kan horen en zien en wat volmaakt duidelijk is. Wij zullen onze oefeningen opnieuw richten op het bereiken van jouw Enige Zelf, Die met Zijn Schepper is verenigd. Met geduld en hoop proberen wij vandaag opnieuw.

Het gebruik van de eerste vijf minuten van elk wakend uur voor het oefenen van het idee voor de dag heeft bijzondere voordelen in het leerstadium waarin jij je thans bevindt. Het is op dit punt moeilijk niet toe te staan dat jouw geest afdwaalt, wanneer hij langere pogingen onderneemt. Dat heb jij nu zeker wel beseft. Jij hebt de strekking van jouw gebrek aan mentale discipline gezien en jouw behoefte aan geestestraining. Het is noodzakelijk dat jij je hiervan bewust bent, want het is inderdaad een hindernis voor jouw vordering.

Frequente, maar kortere oefenperioden hebben op dit moment andere voordelen voor jou. Behalve dat jij jouw moeite met onderhouden aandacht inziet, moet jij ook hebben opgemerkt dat, tenzij jij regelmatig aan jouw doel wordt herinnerd, jij neigt het voor langere tijd te vergeten. Jij vergeet vaak om je de korte toepassingen voor de dag te herinneren en jij hebt nog niet de gewoonte gevormd om het idee als een automatische reactie op verleiding te gebruiken.

Structuur dan, is noodzakelijk voor jou op dit moment en opgezet om veelvuldige herinneringen aan jouw doel te includeren en regelmatig pogingen te doen om het te bereiken. Regelmaat in termen van tijd is niet het ideale vereiste voor de meest heilzame vorm van oefenen in verlossing. Het is echter gunstig voor diegenen wiens motivatie inconsistent is en die zich heftig tegen leren blijven verdedigen.

Wij zullen ons daarom een tijdje aan de - vijf minuten per uur - oefenperioden houden en dringen er bij jou op aan er zomin mogelijk over te slaan. Het zal bijzonder behulpzaam zijn om de eerste vijf minuten van elk uur te gebruiken, daar dit een hechtere structuur oplegt. Gebruik echter jouw nalaten je aan dit schema te houden niet als een uitvlucht om er niet zo snel als jij kunt naartoe terug te keren.

Er zou zoiets als een verleiding kunnen bestaan om de dag als verloren te beschouwen omdat jij reeds hebt gefaald te doen wat werd verzocht. Dit zou hoe dan ook herkend moeten worden als wat het is; een weigering om jouw fout te laten corrigeren en een onbereidheid om het opnieuw te proberen.

De Heilige Geest wordt in Zijn onderricht niet door jouw fouten gehinderd. Hij kan alleen worden tegengehouden door jouw onbereiheid om ze te laten gaan. Laat ons daarom vastbesloten zijn om, vooral voor de komende week of zo, bereid te zijn onszelf te vergeven voor ons verval in ijver en ons falen om de instructies voor het oefenen van het idee van de dag te volgen.

Deze tolerantie voor zwakte zal ons in staat stellen haar te overzien, in plaats van haar vermogen te geven ons leerproces te vertragen. Als wij haar vermogen geven dit te doen, beschouwen wij haar als kracht en verwarren kracht met zwakte. Wanneer jij faalt aan de vereisten van deze cursus te voldoen, heb jij louter een vergissing gemaakt. Dit vraagt om correctie en niets anders.

Een vergissing toestaan voort te duren, is bijkomende vergissingen gebaseerd op de eerste te maken en die versterken. Het is dit proces dat opzij gelegd moet worden, want het is slechts een andere manier waarop jij illusies tegen de waarheid zou verdedigen. Laat al deze vergissingen gaan door ze te herkennen voor wat zij zijn. Zij zijn pogingen om jou onbewust te houden dat jij één Zelf bent, verenigd met jouw Schepper, één met elk aspect van de schepping en grenzeloos in vermogen en vrede.

Dit is de waarheid en niets anders is waar. Vandaag zullen wij deze waarheid opnieuw bevestigen en proberen de plaats in jou te bereiken waar geen twijfel is dat alleen dit waar is. Begin de oefenperioden vandaag met deze verzekering, aan jouw geest gegeven met alle zekerheid die jij kunt geven:

Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper, één met elk aspect van de schepping en grenzeloos in vermogen en vrede.

Sluit dan jouw ogen en vertel jezelf langzaam en bedachtzaam opnieuw, terwijl jij poogt om de betekenis van de woorden toe te staan in jouw geest neer te dalen en valse ideeën laat vervangen:

Ik ben één Zelf.

Herhaal dit verscheidene malen en probeer dan de betekenis te voelen die de woorden uitdrukken. Jij bent één Zelf, verenigd en zeker in licht en vreugde en vrede. Jij bent Gods Zoon, één Zelf, met één Schepper en één doel: om bewustzijn van dit Eenzijn naar alle geesten te brengen, opdat waarachtige schepping de Alomvattendheid en de Eenheid van God mag uitbreiden.

Jij bent één Zelf, compleet, geheeld en heel, met vermogen om de sluier van duisternis van de wereld weg te nemen en het licht in jou naar voren te laten komen om de wereld de waarheid over haarzelf te onderwijzen. Jij bent één Zelf, in volmaakte harmonie met al wat er is en al wat er zal zijn. Jij bent één Zelf, de heilige Zoon van God, verenigd met jouw broeders in dit Zelf, verenigd met jouw Vader in Zijn Wil.

Voel dit Ene Zelf in jou en laat Hem al jouw illusies en twijfels wegschijnen. Dit is jouw Zelf: de Zoon van God Zelf, zondeloos als Zijn Schepper, met Zijn kracht in jou en Zijn Liefde voor altijd de jouwe. Jij bent één Zelf en het is jou gegeven dit Zelf in jou te voelen en al jouw illusies te verdrijven uit de Ene Geest Die dit Zelf is, de heilige waarheid in jou.

Vergeet het niet vandaag. Wij hebben jouw hulp nodig, jouw kleine aandeel, om geluk naar heel de wereld te brengen. En de Hemel kijkt naar jou in vertrouwen dat jij het vandaag zult proberen. Deel dan, zijn zekerheid, want het is het jouwe. Wees waakzaam. Vergeet het niet vandaag.

Vergeet door de dag heen jouw doel niet. Herhaal het idee van vandaag zo vaak als jij kunt en begrijp dat elke keer wanneer jij dat doet, iemand de stem van hoop hoort, het roeren van de waarheid binnen zijn geest, het zachte ruisen van de winden van vrede. Jouw eigen bevestiging dat jij één Zelf bent, verenigd met jouw Vader, is een roep naar heel de wereld om één met jou te zijn. Geef aan iedereen die jij vandaag ontmoet gewis de belofte van het idee van vandaag mee en vertel hem dit:

Jij bent één Zelf met mij, verenigd met onze Schepper in dit Zelf. Ik eer jou vanwege wat ik ben en Wat Hij is, Die ons beiden als één liefheeft.

Dit is een volledige vertaling van les 95 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...