Jezus en de Farizeeën

Palmzondag metafysica

Zij onder jullie die denken dat de term 'farizeïsch' – daar de Farizeeën dit deden – de oorzaak is van de kruisiging van Jezus, dat is niet waar. Niets was fundamenteel meer metafysisch, in wat jij de Joodse religieuze traditie noemt, dan een Farizeeër. En wanneer ik over de Joodse natie spreek, bedoel ik de gehele mensheid.

De mens zal ergens relaties formuleren in wat jij de Sadducee-associaties noemt. De Sadducee is de officiele politieke religieuze tempel van de Joodse cultuur. Dat gebeurt in bijna alle geciviliseerde associaties waar de gevestigde orde het contact met God heeft gemaakt en jij niet wordt geacht daar vraagtekens bij te stellen, zodat God politiek wordt.

Het is in deze wereld heel moeilijk om een politieke God aan te houden voor enige tijdsduur, simpelweg omdat de wereld is gebaseerd op het aanhouden van het vermogen voor de gevestigde orde, of dat nou van het Goddelijke vermogen komt, of waarvandaan dan ook, wie weet...Onvermijdelijk is er in alle civilisaties, sinds de aanvang van tijd, een revolutie tegen de zogenaamde Goddelijke macht geweest. Dat is wat de Farizeïsche beweging is.

Ongeveer honderd jaar voor Christus ontwikkelde zich voor een Rabbi een redelijke toegeeflijkheid om ontologisch vragen te stellen omtrent de associaties van de tempel met een enkelvoudige God. De rechtvaardigingen voor de Farizeïsche associatie waren letterlijk de profeten. Wat denk jij dat Jezus was, als Hij geen Farizeeër was? Ik denk niet dat zijn Vader in het bijzonder een religieus man was, maar het idee van een Farizeeër; het idee van de aankondiging, van reïncarnatie, het idee van de wederopstanding; het idee van redderschap is wat Farizeïsch betekent.

Het woord werd gegeven aan de associaties die synagogen wilden gaan vestigen en dat ook deden; waar zij feitelijk samen konden komen en werden toegestaan om over de wetten van de tempel te discussiëren. Het woord Farizeeër betekent in het Hebreeuws afwijkend. Het betekent letterlijk; niet overeenkomstig de onbuigzame geschriften geproclameerd en aan vastgehouden door de Sanhedrin. Dus er bestaat geen onduidelijkheid over dat zij metafysisch waren en in reïncarnatie geloofden. Zij geloofden dat de mens terug zou blijven komen, totdat de Heiland kwam en de wereld zou redden.

Wat is dan het probleem? Het accepteren van een verlosser. Wanneer ook jij verlost wilt worden, wil jij altijd verlost worden onder de termen die jouw eigen behoefte rechtvaardigen. Is dat niet zo? Jij wilt verlost worden enkel tot in de mate waarin jij de tempel kunt behouden, of jouw eigen cultuur. En daar komt Jezus langs – die overduidelijk de metafysische Verlosser van de wereld was – en wat zal Hij zeggen? "Naar de maan met jouw gevestigde orde; jij bent volmaakt zoals God jou heeft geschapen. Ik ben jouw Verlosser en ik ben gekomen om jou van pijn, dood en eenzaamheid te verlossen." En zij zeggen: "Wees voorzichtig, Wat bedoel jij daarmee? Bedoel jij dat jij eveneens de Romeinen zult verlossen?" Oh-ja! Of beter: "Bedoel jij dat jij eveneens de Sanhedrin zult verlossen?" Dat is wat de Farizeeën zeggen.

Ik zou dit voor jou moeten kenmerken. De divisie die gedurende de kruisiging van Jezus plaatsvond had in het geheel niets met de Romeinen van doen. Het zou dat uiteindelijk wel geraakt hebben, want Jezus begon verstorend te worden. Eerder al hadden de Romeinen gezegd om het hun maar af te laten handelen. Niemand was meer revolutionair dan de Joden. Zij hadden voor honderden jaren met elkander gevochten. De gehele basis van het Jodendom is met elkaar te strijden binnen hen eigen associaties en dan de wereld te bestrijden door samen te komen. Dat is de manier waarop het fundamenteel werkte.

Dus toen Pilatus zijn handen waste en zei dat hij niets fout aan Hem kon zien, maar dat zij het overduidelijk wel zagen, wie zat er achter hem aan behalve het element dat hem eerst heel enthousiast wilde horen, omdat Hij een revolutionair was? De Zeloten! Die zouden zeggen: "Als hij een revolutionair is, dan moeten wij de tempel afbreken" en terwijl de Farizeeën neutraal wilden blijven, waren de Zeloten vastbesloten om de tempel af te breken.

Plotseling was er een revolutionair; deze jongeman komt opdagen, hij gaat naar binnen, hij gaat de Sanhedrin te lijf en keert de tafels in de tempel om. Het begon, eigenlijk, met de corruptie van Herodus. Rond de tijd van de geboorte van Jezus had het een punt bereikt waar er een revolutionaire beweging gaande was. Plotseling is daar deze jongeman die het antwoord op hen gebeden was. Zij horen hem zeggen dat hij de verlosser van de wereld is en dat hij is gekomen om hen van de corruptie van de tempel te redden. Jezus kwam niet om jou van de corruptie van de tempel te redden, Hij kwam om jou van jouw corruptie van jezelf te redden. Er was nooit, ergens waar dan ook, iets in Jezus zijn leer over het de tempel redden. Het is er niet. Er is niets over de Joodse natie redden. Er is in het geheel niets over vestigingen redden, niets.

Het dilemma dat jij in de metafysische wederopstanding van jouw lichaam het hoofd biedt, is precies hetzelfde dilemma dat tweeduizend jaar geleden voorviel, of vijfduizend, of gisteren. Het is precies hetzelfde. Als jij mij vertrouwt om jou naar het Koninkrijk te leiden, gebaseerd op jullie gezamelijke associatie en ik keer mij plotseling naar jou toe en zeg: "Ik denk dat jullie mij verkeerd hebben begrepen. Ik sluit iedereen hierbij in. Ik heb jullie een nieuw verbond gegeven en jullie zullen je naasten liefhebben. Ik heb jullie geen oud verbond gegeven dat zegt dat jullie deze dingen moeten doen." Wat zullen zij doen? Hem vermoorden! Het verbazingwekkende ervan is dat de gehele dichtbevolkte associatie, om uiteenlopende redenen, Jezus diende te kruisigen en dat nog steeds doet. Om de een of andere reden moet zijn leer ontkend worden. Het moet ontkend worden omdat het een geheel nieuwe metafysische relatie is – met God die in het geheel niets met jou van doen heeft.

Voor jou – nu – hier in dit assemblee, is de sleutel fundamenteel de leer van Jezus Christus wat jouw persoonlijke verlossing is. Het heeft niets te maken met de Farizeeën of de Zeloten, de Lutherse kerk, de Katholieken, de Paus, de Saracenen of de Kruistochten. Het heeft te maken met de persoonlijke transformatie van jouw eigen geest in dit helende proces.

Dus het is Palmzondag en Jezus heeft allerlei soorten wonderen verricht. Hij heeft er altijd spijt van dat hij Lazarus heeft opgewekt. De noodzaak om Lazarus te doen verrijzen, of om het lichaam herconstrueren, verzekerde zijn op handen zijnde overlijden. Hij verrees hem simpelweg omdat hij een goede vriend was. Jij dient te onthouden dat Jezus precies zo menselijk was als jij bent – niet meer en niet minder. Hij onderging alles wat jij ondergaat. Hoe zou hij mogelijkerwijze anders kunnen zijn?

Hier is al deze energie die in hem binnenstroomt en hij is zich ervan bewust dat het fysiek doen verrijzen van een lichaam uit de dood, niet werkelijk enig probleem oplost. Hij heeft altijd onderwezen dat jouw Koninkrijk niet van deze wereld is. Dus niets kreeg meer aandacht dan het idee dat Lazarus nog steeds rondliep. Daarop werd het in deze wereld fysiek noodzakelijk om niet alleen Jezus maar ook Lazarus te doden. En jij begrijpt dat het aanhoudingsbevel reeds was uitgegeven toen hij op Palmzondag Jeruzalem binnenreed. Zij keken reeds naar hem uit. Maar er waren nog steeds mensen die hem betwijfelden alhoewel al zijn tekenen duidelijk voor hen waren.

Op de volgende dag vroegen veel mensen, die naar het feest waren gekomen en hadden gehoord dat Jezus naar Jeruzalem zou komen: "Wat dunkt u? Dunkt u, dat Hij niet komen zal tot het feest?" Ja, hij kwam. Zij namen de takken van palmbomen en gingen uit Hem tegemoet en riepen: "Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israels!" Hij is dood! Plotseling zal de complete opschudding van de tempel plaatsvinden, want er komt een nieuwe Koning van Israel die zal aanstellen. Geen wonder dat Judas hem liefhad, die geloofde dat zij eindelijk verlichting van de tempel zouden krijgen. Jezus zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Hij heeft in het geheel geen zorg over jouw gevestigde orde. Dus de overeenkomst om hem te vermoorden is unaniem binnen de associatie, want om erbij te staan en het te trotseren zou hetzelfde zijn als zijn fundamentele leer aannemen en dat zou een bevuiling van het altaar zijn. Dat is precies zoals het vandaag is. Het is identiek.

Als jij in jouw eigen associatie van verlosserschap bent – en sommigen van jullie hebben deze ervaring gehad – dan is er altijd ergens de vraag van hoe jij die roeping hebt ontvangen. Paul zou zeggen: "Ik heb geen idee, ik viel ter aarde." Jezus vraagt zich af waarom Hij het heeft gekregen. Maar onthoud dat Hij daar geheel alleen staat en dat niemand Hem hoort. Hij is zich volmaakt bewust dat zijn discipelen Hem niet horen. Hij is zich eveneens volmaakt bewust dat Hij vanuit Zijn eigen Christus-zijn spreekt, niet vanuit zijn Jezus-zijn. In zijn gebeden in Gethsemane dankt hij God voor Jezus Christus.

De Farizeeën zeiden daarom onder elkander: "Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na. Wij moeten Hem te pakken zien te krijgen." Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: "De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dat is wat ik zal demonstreren door de wederopstanding van mijn lichaam. Hij die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen. Iedereen hier die gelooft in het menselijke bestaan zal sterven." Kun jij dat begrijpen? En hij die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. Ergens, op het een of andere moment, zul jij moeten besluiten dat er een geheel liefhebbende God is en dat dit bestaan met geen mogelijkheid werkelijk kan zijn. Dat is wat dat betekent.

Maar hij heeft er een probleem mee en dus moet hij zeggen: "Zo iemand Mij dient, die volge Mij en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren." Simpelweg omdat één daad van verdienste voor God, alles is wat dienen is. Wat hij zegt is dat jij niet God en den mammon kunt dienen en dat is wat voor jou niet acceptabel is. Maar het blijft nog steeds waar. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Wat moet ik in hemelsnaam doen? Zijn frustratie is niet in hemzelf, zijn frustratie is dat hij niet werd gehoord.

Iedere ontwaakte geest weet met volmaakte zekerheid dat er een volmaakte, waarachtige God is en dat deze wereld niet echt is. Allen onder jullie die deze ervaring hebben, voelen eveneens de frustratie van het onacceptabel zijn voor de wereld. Het is verduidelijk dat als dit acceptabel was, de wereld hier niet zou zijn. Dus heb jij in die zin, een taak van het – door jouw eigen revolutie, door jouw eigen wederopstanding – jouw eigen zekerheid aan de wereld aan te bieden. Maar het is frustrerend. De boodschap die ik jou nu aanbied, bood Jezus jou tweeduizend jaar geleden aan. Kun jij horen dat dit tijdperk altijd gaande is? Kun jij horen dat er verlossers in alle tijdperken zijn verschenen en dat de wereld is verdwenen?

Zo gauw als hij verschijnt, verdwijnen zij die hem horen en samen met hen alle eventualiteiten die deel van hen eigen herinneringen-associaties met henzelf waren. De reden dat het in dit tijdperk plaatsvind is dat dit het tijdperk is waarin jij je bevindt. Het vereiste is jouw wederopstanding en daarvoor niet naar een ander tijdperk kijken, wat voor goed zou dat jou doen? Tijdperken zijn ontkenningen van de wederopstanding. Enig tijd/ruimte tijdperk is de ontkenning van de mogelijkheid van kwantum; het toegeven van de mogelijkheid ervan, zou de vervulling ervan zijn. Het idee dat jij sneller dan licht zou kunnen gaan, is een pure indicatie dat leven niet is wat de snelheid van licht is. De snelheid van licht is gevat in deze associatie, in plaats van de totaliteit van jouw eigen referentie met eeuwig leven – gebaseerd op jouw eigen Christus-zijn.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master Teacher.
Hieronder bevindt zich een weergave van overige vertalingen uit zijn oeuvre:

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Neem je bed op en wandel...

De totaliteit van de oplossing binnen handbereik...

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"