Jezus verschijnt aan de apostelen

Pinksteren, de wederopstanding

Dus hier ben jij , trachtend het onuitspreekbare uit te drukken. Christendom is niets dan trachten het onuitspreekbare uit te drukken. Hoe ga jij de fysieke wederopstanding weergeven? Hoe ga jij uit drukken dat Jezus' Zijn lichaam letterlijk transfigureerde en verrees en dat Hij later voor de apostelen in solide vlees verschijnt?

Hoe ga jij dit weergeven? Help me hiermee? Wat zou het verschil zijn tussen jouw lichaam en dat van Jezus? Ik begrijp het niet. We kijken naar fenomenen. Er is geen onduidelijkheid dat als ik Handelingen begin te lezen, stel dat ik de beschrijvingen voorlees van wat de Christenen overkwam na de wederopstanding van Jezus.

Er is geen onduidelijkheid dat Hij fysiek in een lichaam tevoorschijn kwam na zijn dood. Maar hoe kan ik dat mogelijkerwijze bewijzen? Jij weet niet of ik na mijn dood fysiek tevoorschijn kom, of dat jij dat doet. Ik kan tegen jou zeggen: "Jij bent de verlosser van de wereld, ik zag jou dood en nu ben jij levend in een lichaam." We trachten hier een fysieke wederopstanding te beschrijven. Het spijt me, zoals Jezus zou zeggen, als jij mij eenmaal ervaart, zal de wereld jou niet begrijpen. De wereld kan jou niet begrijpen, want jij bent letterlijk niet begrijpbaar. Als jij een ervaring van ontwaken in jouw eigen geest hebt gehad, zul jij op aarde niet begrijpbaar zijn.

De definitie van de ervaring van jouw ontwaken is niet wat het ontwaken is. Wij hebben tweeduizend jaren van erkenningen en observeerbare waarnemingen van de man Jezus en Zijn wederopstanding. Het is een verhaal van de wederopstanding. Niet de wederopstanding. Al de verhalen die tevoorschijn komen over Jezus en wat Hij deed, niet wat Hij tegen jou zegt. Wat Hij tegen jou zegt ten aanzien van Zijn wederopstanding is niet aanvaardbaar. Was het aanvaardbaar, dan zou jij onmiddelijk het pad beginnen te lopen dat Jezus liep. Jij zou de aanmaning aanvaarden van niet het kwade weerstaan, en alles weg te geven en naar huis te komen.

Overduidelijk doe jij dat niet. Dus Jezus verrees van de doden. En Hij zegt tegen jou: Dit is een dode plek, kom en verrijs met mij. Welnu, in onze pogingen de wederopstanding te beschrijven hebben wij een kerk geformuleerd. Wij worden Christenen genoemd. Hiervoor waren er geen associaties die Christenen werden genoemd. Dat ontstond in de eerste 40 dagen, de eerste 40 jaren na de wederopstanding, de term was Christendom.

Dus hier zijn wij dan, tot jou sprekend op deze gedenkwaardige dag, de wederopstanding volgend van de energie tijdelijke samenstelling van het lichaam van Jezus. Dit is een gedenkwaardige viering van wat zowel in de Joodse kalender als in onze kalender als Pinksteren bekend staat. Dit is de traditionele dag waarop de Christelijke religie werd gevormd. Vandaag is de dag waarin de menigte werd ingegeven met het vermogen van de wederopstanding van onze verlosser Jezus Christus. Wat jij hier viert is het vestigen van het Christendom. Het is onmogelijk dat er een tweeduizend jaar oude vestiging, Christendom genoemd, zou zijn zonder Pinksteren.

Waarom? Pinksteren was het nemen van een afwijkende afdeling van meest Joden, wat het was, simpelweg omdat zij zich hadden verzameld op Pinksteren, of 50 dagen na het Paasfeest om de lente-oogst te vieren. Zij hadden zich verzameld in Jeruzalem voor Pinksteren, voor het doel van een viering. Wat een gunstige tijd voor de Heilige Geest om te verschijnen. Als Christenen vieren wij de zevende zondag na Pasen. Wij zijn samengekomen om wat te doen? Door een voortdurende Pinksterervaring, of contact met God, de wederopstanding van Jezus Christus in een lichaam te herinneren.

Het verbazingwekkende van Pinksteren is dat er voor Pinksteren niet zoiets als Christendom was. Er waren er zo'n twintig tot dertig die samen kwamen om het verschijnen van Jezus in een lichaam te herinneren. Het zou veelal zijn alsof jij mij had zien wederopstaan, en jullie zijn een kleine groep mensen die getuigden van mijn wederopstanding die voorviel in een klein plaatsje, Baraboo genaamd, in Wisconsin USA. Dat is alles wat het was. Toch iets gebeurde opvolgend de wederopstanding dat een gemeenschappelijk contact werd – de mogelijkheid van contact, door de verrezen Christus, met God. Dat is onze viering van vandaag.

Dus wij zijn allen samengekomen. Ik zou wat uit Handelingen voor kunnen lezen. En jij zult zeggen: Goh, dat is aardig. We hebben bijna tweeduizend jaar uit Handelingen voorgelezen. En het zal zeggen dat de Geest op hen kwam en er was een grote hoeveelheid fenomenen, en er scheen een licht neer en zij begonnen allen in tongen te praten. Feitelijk begonnen zij allen in tongen te praten terwijl zij door hen eigen energie associatie passeerden. Dan gebeurde het meest verbazingwekkende. Het is een beetje gereduceerd in de beschrijving ervan. Wat er gebeurde is dat zij allen begonnen te communiceren. Het zal zeggen: plotseling kenden zij elkander. Het beschrijft dat zij van allerlei verschillende associaties kwamen, zij kwamen van acht of tien verschillende landen die beschreven worden, toch?

Dan zegt het: plotseling konden zij elkander verstaan. Nu, nogal duidelijk, als de Geest in hen is, kunnen zij elkander niet verstaan met de moedertaal van Babylon. Zij begrijpen elkander op de transcedente wijze van de gemeenschappelijkheid van de herkenning van hun Bron. Dat is alles wat wij in Een Cursus In Wonderen onderwijzen. Wij onderwijzen dat ondanks de manier waarop jij jezelf identificeert, het voor ons mogelijk is om te communiceren, door wat? Laten wij de term Heilige Geest gebruiken. Kom op. De Heilige Geest is de enige manier waarop wij mogelijkerwijze kunnen communiceren, daar wij specifiek ontworpen zijn niet te communiceren. Onze hele intentie als individuen is om gescheiden te blijven en onze werkelijkheid op die scheiding te baseren. Toch is het onmogelijk dat jij niet het vermogen van de Heilige Geest aanwendt, wat de macht van God is, om in het geheel te communiceren.

Zonder de werkelijkheid van het kwantum-avontuur van zekerheid zou jij voor altijd in een objectieve definitie van Newtoniaanse natuurkunde opgesloten zitten. Jij zou denken dat alles alleen machanisch is. Jij zou denken dat het onmogelijk voor jou is om door tijd en ruimte te gaan; om een avontuur te hebben van door dimensies reizen; om wat te ervaren? De Hele Geest van jou. Hoe kun jij naar de sterren reizen? Door de Heilige Geest te gebruiken. Wat is het verschil tussen dat en kwantum mechanica? Ik heb geen idee. De Heilige Geest maakt geen onderscheid tussen een deeltje en beweging. Hij maakt geen onderscheid tussen een lichaam en de golf van energie die de licht infusie vormt in de duisternis van jouw brein.

Wordt jij met de Heilige Geest ingegeven? Het ziet er naar uit dat jij een ervaring hebt. Jij hebt contact met God geleerd, in jouw eigen geest, door de erkenning van de boodschap van de wederopstanding die jij hebt ontvangen, dat het voor jou mogelijk is binnen jouw eigen tempel, in jouzelf gelegen, om een ervaring van wederopstanding te hebben. Dat is precies de enige leer van Jezus van Nazaret. Pinksteren is een demonstratie van een plaatselijke referentie, daar tijd en plaats werkelijk niet gescheiden zijn. Pinksteren is een demonstratie van de mogelijkheid voor jullie om samen te komen binnen jouw eigen tijd episode, wat is wat jouw geest is, in een plaatselijk waar de erkenning van de tijd van jouw transformatie met andere associaties gedeeld kan worden. Dat wordt de Christelijke kerk genoemd.

Jij dient je dit te herinneren; het is maar 2000 jaar. Wij praten over 5.000.000.000 jaren aarde, en wij praten over slechts 2000 jaar. Wat ik aan jou beschrijf was slechts vorige week. Jij denkt dat 2000 jaar een lange tijd is. Hoe zou het een lange tijd kunnen zijn? Het is voorbij, toch? Wat is het verschil tussen Pinksteren in de tempel in Jeruzalem 40 dagen geleden en vandaag? Geen. Behalve waar ben jij in jouw verrezen lichaam? Ben jij vastbesloten om oud en ziek te worden en te sterven als Jezus verrezen is? Of ga jij delen in de wederopstanding die Hij voor jou demonstreerde? Wanneer doet Hij dat? Nu? Zegt Hij dat Hij altijd bij jou is jou tonend hoe te verrijzen? Ik garandeer je dat Hij hier en nu bij jou is. Waar dacht jij dat Hij zou zijn? Hij zegt, En ziet, "Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." (Mat 28 : 20) Waar zou Hij heengaan? Sommigen zeggen; wel, Hij ging naar de Hemel. Niet zonder jou!

Begint Pinksteren nu iets voor jou te betekenen? Peter wist ook niet dat dit ging gebeuren. Als hij dit plotseling begint te ervaren, gaat hij er onmiddeliojk op uit en poogt het te verklaren in termen die door de Joodse bevolking begrepen zal worden. Hoe zou hij het anders moeten doen? Plotseling verschijnen zij allen in de straat Hallelujah roepend en zingend en iedereen op het plein denkt onmiddelijk dat zij dronken zijn. Het zegt dat, jullie vieren een beetje teveel hier, en jullie rennen door de straten Hallelujah roepend, ze zullen denken dat je er een paar teveel achterover hebt geslagen. Het zegt: wat bezield hen? Zij moeten dronken zijn. Peters reactie is nogal eigenaardig, hij zegt: het is net middaguur, zij kunnen nog niet dronken zijn. De test van hen niet dronken zijn is dat het te vroeg op de dag is. Zij kunnen niet dronken zijn, het is net middaguur. Dat is wat het zegt, rechtstreeks uit de Bijbel.

Onthoud, je dient dit met een open geest te lezen. Er is een goede verklaring. Ik ga even voorlezen uit Handelingen. "Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan." (Han. I:2-3) Het is nogal belangrijk, Christenen, dat er geen Christendom geweest zou zijn indien Jezus, in persoon, in Zijn lichaam, niet aan Zijn discipelen was verschenen.

Ik ben niet bezorgd of jij denkt dat het nodig was dat Hij aan de gehele wereld verscheen, hoe kon Hij aan de gehele wereld verschijnen? Zij kenden Hem niet als een man. Om Hem als verrezen te kennen, moest jij Hem ergens als man gekend hebben. Maar daar Jezus weg is en jij Hem niet als man kunt kennen, moet jij jouw broeder kennen als de wederopstaande Christus. Als jij dat ziet, kun jij verrijzen want jouw broeder is verrezen. Hij zal het bewijs van jou wederopstanding zijn. Duidelijk, is hij een weergave van jou in, ofwel jouw vastberadenheid gescheiden van God te zijn, of in de erkenning dat jouw broeder, Jezus, jouw verlosser is. Wat is het verschil tussen Jezus en enige andere broeder? Niets behalve tijd. Als Hij verrezen is waarom jij dan niet? Of direkter, waarom zie jij jouw broeder niet als jouw verlosser? Door hem te zien kun jij jezelf als verrezen herkennen, daar hij een projectie van jouw geest is. Ik onderwijs Een Cursus In Wonderen.

Daar jouw broeder jouw gedachten vertegenwoordigt, als jij hem toestaat volmaakt te zijn, zullen wij de term vergeving gebruiken? Als jij hem kunt vergeven, zul jij jouw eigen Christus zien, en totdat jij hem vergeeft, kun jij Hem met geen mogelijkheid zien daar hij een projectie van jouw geest is. Dit is niets behalve de geschriften van Jezus. "Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, (in en uit is prachtig) beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding." (Han.I:21-22) Dus zij beginnen de ouderen bijeen te roepen, die discipelen in de getuigenis worden. Het Christendom is klaar om aan te vangen. Zij bepaalden wie verantwoordelijk zou zijn. En dan ineens hebben zij wat? De kerk. Zij werden nog geen Christenen genoemd, maar zij hadden een kerk die werd gevormd om van dit voorval te getuigen.

"En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen." (Han II:1) Zij waren allen eendrachtig op één plaats bijeen. Zij waren gezamenlijk in één plaats begonnen met de erkenning van de wederopstanding. "En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?" (Han. I:2-8)

Hoe kunnen jullie samen komen van elke modaliteit die jullie in dit leven zijn geweest en plotseling het broederschap door de wederopstanding van Jezus Christus beginnen te delen? Dit is de gehele communicatieve beweegreden van het Christendom. Als het de Kruistochten vereisde, wat het ook vereisde, het vereisde de Pony Express, het vereisde Kwantum natuurkunde, het is een methode van communiceren waarin jij een overeenkomend doel kunt delen; de wederopstanding van Jezus Christus door de ervaring van opnieuw geboren worden. Dat is het gehele Christendom.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master Teacher.
Hieronder bevindt zich een weergave van overige vertalingen uit zijn oeuvre:

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

Neem je bed op en wandel...

De totaliteit van de oplossing binnen handbereik...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"