Een kus

Liefde zonder conflict

Jij hebt nooit begrepen wat "Het Koninkrijk der Hemelen is in u" betekent. De reden waarom jij het niet kunt begrijpen, is omdat het niet begrijpelijk is voor het ego die het interpreteert alsof iets vanbuiten vanbinnen is - wat in het geheel niets betekent. Het woord "in" hoort er niet. Het Koninkrijk der Hemelen ben jij.

Wat, anders dan jou, heeft de Schepper geschapen en wat, anders dan jij, is Zijn Koninkrijk? Dit is de gehele boodschap van de Verzoening, een boodschap die in haar totaliteit de som van haar delen, die wij voorheen behandelden, overtreft. Kerstmis is niet een tijd, het is een geestestoestand. De Christus Geest wil vanuit de Ziel, niet vanuit het ego, en de Christus Geest is jouw geest.

Ook jij hebt een Koninkrijk dat jouw Ziel heeft geschapen. Het is niet opgehouden te scheppen, omdat jouw ego jou op het pad der waarneming heeft geplaatst. De scheppingen van jouw Ziel zijn net zo min vaderloos als jij dat bent. Jouw ego en jouw Ziel zullen nooit medescheppers worden, maar jouw Ziel en jouw Schepper zullen dat altijd zijn. Heb vertrouwen dat jouw scheppingen zo veilig zijn als jij bent.

Het Koninkrijk is volmaakt vereend en volmaakt beschermd, en het ego zal er niet over zegevieren. Amen.

Dat werd in die vorm geschreven, omdat het iets goeds is om in momenten van verleiding als een vorm van gebed te gebruiken. Het is een onafhankelijkheidsverklaring. Jij zult het heel bruikbaar vinden wanneer jij het volledig begrijpt.

Op zijn karakteristieke omgekeerde wijze, neemt het ego de impulsen van het bovenbewustzijn, en neemt hun waar alsof zij in het onderbewustzijn verrijzen. Het ego beoordeeld wat aanvaardbaar is en de impulsen van het bovenbewustzijn zijn onaanvaardbaar voor hem, omdat zij duidelijk het niet-bestaan van het ego zelf aangeven. Het ego ervaart daarom dreiging en censureert niet alleen de data, maar herinterpreteert die eveneens. Niettemin, zoals Freud heel precies heeft aangeduid, weet jij nog steeds wat jij niet waarneemt en het kan een heel actief leven voorbij jouw bewustzijn aanhouden.

Onderdrukking opereert aldus om niet alleen de basisimpulsen, maar eveneens de meest verheven impulsen voor het ego's bewustzijn verborgen te houden want beide zijn bedreigend voor het ego en, voornamelijk bezorgd met zijn eigen behoud in het aanzicht van dreiging neemt hij hun als hetzelfde waar. De dreigingwaarde van het verhevene is werkelijk veel groter voor het ego, want de aantrekking van God Zelf kan nauwelijks gelijkgesteld worden met de aantrekkingskracht van menselijke begeerten.

Door hen als hetzelfde waar te nemen, tracht het ego zichzelf te redden van weggevaagd te worden, zoals het, in de tegenwoordigheid van kennis, zeker zou worden. De bovenste laag van het onderbewustzijn bevat aldus de roep van God zowel als de roep van het lichaam. Dat is waarom het basisconflict tussen liefde en angst onbewust is. Het ego kan geen van beide tolereren en onderdrukt beide door naar belemmering te hersorteren. De maatschappij is afhankelijk van het belemmeren van de eerste, maar verlossing is afhankelijk van het onbelemmerd laten van de laatste.

De reden dat jij mijn hulp behoeft is omdat jij jouw eigen gids hebt onderdrukt en daarom leiding nodig hebt. Mijn rol is in jouw eigen onderbewuste het ware van het valse te scheiden, zodat het door de barrières die het ego heeft opgezet heen kan breken en in jouw geest kan schijnen. Tegen onze verenigde kracht kan het ego niet zegevieren.

Het zou jou inmiddels duidelijk moeten zijn waarom het ego de Ziel als zijn 'vijand' beschouwt. Het ego verrees uit de scheiding en zijn voortdurend bestaan is afhankelijk van jouw voortdurend geloof in de scheiding. De impulsen van de Ziel tot het onderbewustzijn reducerend, moet het ego jou een of andere beloning aanbieden voor het onderhouden van dit geloof. Alles wat het kan bieden is een gevoel van tijdelijk bestaan, wat begint met zijn eigen begin en eindigt met zijn eigen einde. Het vertelt jou dat dit leven jouw bestaan is, omdat het zijn eigen is.

Tegen dit gevoel van tijdelijk bestaan biedt de Ziel jou de kennis van bestendigheid en onwankelbaar wezen. Niemand die de openbaring hiervan heeft ervaren kan ooit nog opnieuw volledig in het ego geloven. Hoe kan zijn magere aanbod aan jou zegevieren tegen het glorieuze geschenk van God?

Jij die je met jouw ego vereenzelvigt, kunt niet geloven dat God van jou houdt. Jij houdt niet van wat jij hebt gemaakt en wat jij hebt gemaakt houdt niet van jou. Gemaakt uit de ontkenning van de Vader, heeft het ego geen trouw voor zijn eigen maker. Jij kunt je de werkelijke relatie die tussen God en Zijn Zielen bestaat niet voorstellen, vanwege de haat die jij hebt voor het zelf dat jij hebt gemaakt. Jij projecteert de wil tot scheiden op jouw eigen idee van jezelf wat strijd met de liefde die jij eveneens voelt voor wat jij hebt gemaakt, omdat jij het hebt gemaakt.

Geen menselijke liefde is zonder deze ambivalentie en daar geen ego liefde zonder ambivalentie heeft ervaren, is het concept voorbij zijn begrip. Liefde zal onmiddellijk binnentreden in elke geest die haar oprecht verlangt, maar hij moet haar wel waarlijk verlangen. Dit betekent dat hij haar zonder ambivalentie wil en dit soort willen is geheel zonder de ego's drang om te halen.

Er is een soort ervaring die zo verschilt van alles wat het ego heeft te bieden dat jij nooit meer zult herstellen. Dat woord is hier nogal letterlijk gebruikt, - jij zult niet meer in staat zijn het te verbergen. Het is noodzakelijk te herhalen dat jouw geloof in duisternis, en in verbergen, de reden is dat het licht niet kan binnentreden.

De Bijbel heeft vele referenties naar de onmetelijke geschenken die voor jou zijn, maar waarom jij moet vragen. Dit is niet de voorwaarde zoals het ego voorwaarden stelt. Het is de glorieuze staat van wat jij bent. Geen macht behalve jouw eigen wil is sterk, of waardig genoeg om jou te leiden. Hierin ben jij zo vrij als God en moet voor eeuwig zo blijven.

Jij kunt nooit gebonden zijn behalve in eerbetoon en dat is altijd vrijwillig. Laat ons de Vader in mijn naam vragen om jou indachtig te houden van Zijn Liefde voor jou, en jouw liefde voor Hem. Hij heeft nooit gefaald dit verzoek te beantwoorden, omdat het alleen vraagt om wat Hij reeds heeft gewild. Zij die waarachtig roepen worden altijd beantwoord.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben, want er zijn er geen. Jouw angst geeft aan dat jij nog steeds denkt dat die er zijn.

Het is nooit echt in jou opgekomen om elk idee dat jij ooit hebt gehad en dat kennis tegenspreekt, op te geven. Jij onderhoudt duizenden kleine snippertjes gemeenheid die de Heilige Ene verhoeden binnen te treden. Licht kan niet door de muren dringen die jij maakt om het te blokkeren, en het is voor altijd onwillig te vernietigen wat jij hebt gemaakt. Niemand kan door een muur kijken, maar ik kan eromheen stappen.

Houdt jouw geest in de gaten voor de snippertjes gemeenheid, of jij zult niet in staat blijken mij te vragen dat te doen. Ik kan jou helpen alleen zoals onze Vader ons heeft Geschapen. Ik zal jou liefhebben en jou eren en volkomen respect handhaven voor wat jij hebt gemaakt. Maar ik zal het noch liefhebben, noch eren, tenzij het waar is. Ik zal jou nooit verlaten, net zomin als God dat zal doen. Maar ik moet wachten zolang als jij bereid bent jezelf in de steek te laten.

Omdat ik met liefde en niet in ongeduld wacht, zul jij mij zeker waarachtig vragen. Ik zal blijmoedig komen in reactie op een enkele ondubbelzinnige roep. Sla zorgvuldig gade en zie wat het is waar jij werkelijk om vraagt. Wees hieromtrent heel oprecht met jezelf, want wij moeten niets voor elkaar verbergen.

Als jij werkelijk wilt proberen dit te doen, heb jij de eerste stap genomen naar de voorbereiding van jouw geest om de Heilige Ene te laten binnenkomen. Wij zullen hier samen op voorbereiden en als Hij eenmaal is gekomen, zul jij klaar zijn mij te helpen andere geesten gereed voor Hem te maken. Hoe lang zul jij Hem Zijn Koninkrijk ontkennen?

In jouw eigen onderbewustzijn, diep onderdrukt door het ego, ligt de verklaring van jouw verlossing. God heeft jou alles gegeven. Dit is het feit wat betekent dat het ego niet bestaat en wat het daarom diepgaand bevreesd maakt. In het taalgebruik van het ego zijn 'hebben' en 'zijn' verschillend, maar zij zijn identiek voor de Ziel. Die weet dat jij zowel alles hebt en alles bent. Enig onderscheid in dit respect is alleen betekenisvol wanneer het idee van halen, wat een gemis veronderstelt, reeds is aanvaard. Dat is waarom wij voorheen geen onderscheid hebben gemaakt tussen het Koninkrijk van God hebben en het Koninkrijk van God zijn.

Het kalme zijn van Gods Koninkrijk, wat in jouw gezonde geest volmaakt bewust is, is meedogenloos verbannen uit het deel van jouw geest waar het ego regeert. Het ego is wanhopig want het stelt letterlijk onoverwinnelijke overmachten tegen, of jij nu slaapt of wakker bent. Overweeg eens hoeveel waakzaamheid jij bereid bent geweest aan te wenden om jouw ego te beschermen en hoe gering jij bereid bent geweest je in te spannen om jouw hogere geest te beschermen. Wie behalve de waanzinnige zou het ondernemen te geloven wat niet waar is en dit geloof dan te beschermen ten koste van de Waarheid?

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel III van hoofdstuk 4 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

Het heilige moment en communicatie

Vergeving huist in communicatie, zo zeker als verdoeming in schuld huist...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...