Duif

De stem voor God

Dit is de uitnodiging aan de Heilige Geest. Ik heb jou gezegd dat ik omhoog kan reiken en de Heilige Geest naar jou neer kan brengen, maar ik kan Hem alleen op jouw eigen uitnodiging naar jou brengen. De Heilige Geest is niets meer dan jouw eigen werkelijke geest. Hij was tevens de mijne.

De Bijbel zegt, "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was" (Fil 2:5), en gebruikt dit als een zegening. Het is de zegening van wondergezind zijn. Zij vraagt dat jij mag denken zoals ik dacht, je met mij verenigend in Christus-denken.

De Heilige Geest is het enige deel van de Heilige Drieéénheid wat symbolisch is. Er wordt in de bijbel naar Hem verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids. Hij wordt tevens omschreven als iets gescheiden, apart van de Vader en de Zoon. Ik heb zelf gezegd: "En als ik ga zal ik jullie een andere Trooster zenden en hij zal bij jullie blijven" (Joh 16:7).

De Heilige Geest is een moeilijk te begrijpen concept, precies omdat Hij symbolisch is en daardoor open voor vele verschillende interpretaties. Als een man en als één van Gods scheppingen heeft mijn juiste denken, dat van de Universele Inspiratie die de Heilige Geest is kwam, mij eerst en in de eerste plaats geleerd dat deze Inspiratie voor allen is. Ik zou haar niet kunnen hebben zonder dit te weten.

Het woord "weten" is hier op zijn plaats want de Heilige Geest staat zo dicht bij kennis dat Hij voortroept, of liever, die toestaat te komen. Wij hebben reeds eerder over de hogere of ware waarneming gesproken die zo dicht aan de waarheid is dat God Zelf over de smalle kloof kan vloeien. Kennis staat altijd klaar om overal heen te stromen, maar zij kan niet tegenstellen. Daardoor kun jij haar versperren, alhoewel jij haar nooit kunt verliezen.

De Heilige Geest is de Christus-geest die gewaar is van de kennis die voorbij waarneming ligt. Hij kwam tot stand met de scheiding ontstaan als bescherming, en inspireerde tegelijkertijd het begin van de Verzoening. Daarvoor was er geen behoefte aan heling, en niemand was ongerieflijk. God eerd zelfs de miscreaties van Zijn kinderen, omdat zij hun hadden gemaakt. Maar Hij zegende hun tevens met een manier van over hen denken die hun waarnemingen kon verheffen totdat zij zo verheven werden dat zij bijna naar Hem terug konden reiken.

De Heilige Geest is de Geest van de Verzoening. Hij representeerd een geestesstaat die dicht genoeg bij Eenheid van denken is dat overdracht eindelijk mogelijk is. Zoals je wel weet is overdracht afhankelijk van overeenkomstige elementen in het oude leren en de nieuwe situatie waarnaar het wordt overgedragen. Waarneming is geen kennis, maar kan naar kennis worden omgezet of daarin overgaan. Het kan hier zelfs behulpzamer zijn om de letterlijke van "overdragen" te gebruiken, want de laatste stap wordt door God genomen.

De Heilige Geest, de gedeelde Inspiratie van het gehele Zoonschap, brengt een soort waarneming teweeg waarin vele elementen zijn zoals die in het Koninkrijk der Hemelen Zelf:

-Allereerst is haar universaliteit volmaakt duidelijk, en niemand die haar ontvangt kan ook maar één moment geloven dat haar delen iets anders dan winst met zich mee kan brengen.

-Ten tweede, zij is niet tot aanvallen in staat en is daarom waarlijk open. Dit betekent dat, alhoewel zij geen kennis voortbrengt, zij die ook geenzins belemmert.

-Uiteindelijk wijst zij de weg voorbij de heling die zij brengt, en leidt de geest voorbij zijn eigen integratie naar de paden der schepping.

Er is een punt waarop voldoende kwantitatieve verandering werkelijk kwalitatieve veranderingen teweeg brengen. Het volgende punt vereist werkelijk begrip, want het is het punt waarop de verandering plaatsvindt.

Helen is geen scheppen, het is herstel. De Heilige Geest bevordert heling door daardoorheen te kijken naar wat de kinderen van God waren voordat heling nodig was, en zullen zijn wanneer zij zijn geheeld. Deze wijziging van de tijdsvolgorde zou nogal heel vertrouwd moeten zijn, want zij is nogal gelijk aan op de omslag in tijdwaarneming die het wonder teweegbrengt.

De Heilige Geest is de motivatie voor wondergezind zijn. Het is de wil de scheiding te helen door die te laten gaan. Hij is in jou want God plaatste hem in jouw geest, en alhoewel jij hem slapende kunt houden, kun jij hem niet vernietigen. God Zelf houdt hem in leven door hem van Zijn Geest naar de jouwe over te brengen. zolang er tijd is. Het wonder zelf is precies deze versmelting of vereniging van Wil tussen Vader en Zoon.

De Heilige Geest is de Geest van Vreugde. Hij is de roep om terug te keren waarmee God de geesten van Zijn gescheiden Zonen heeft gezegend. Dit is de roeping van de geest. Zij had geen roeping tot de scheiding, want daarvoor had hij alleen maar zijn, en zou de roep tot juist denken niet hebben begrepen. De Heilige Geest was Gods antwoord op de scheiding, het middel waarmee de Verzoening kon herstellen tot de gehele geest tot scheppen terugkeerde. De Verzoening en de scheiding begonnen tegelijkertijd. Toen de mens het ego maakte plaatste God in hem de roep van vreugde. Deze roep is zo sterk dat het ego altijd wegvaagt bij dit geluid.

Dat is waarom jij kunt kiezen om naar twee stemmen in jou te luisteren. Eén heb jij zelf gemaakt, en die is niet van God. Maar de andere is jou door God gegeven, Die jou alleen vraagt ernaar te luisteren. De Heilige Geest is in heel letterlijke zin in jou. Het is de stem die jou terugroept naar waar jij voorheen was, en weer zult zijn.

Het is zelfs in deze wereld mogelijk alleen die stem te horen en geen andere. Het vergt inspanning en grote bereidheid tot leren. Het is de laatste les die ik leerde, en Gods Zonen zijn even gelijk als leerlingen zoals zij als Zielen zijn.

Jij bent het Koninkrijk der Hemelen, maar jij hebt het geloof in duisternis in jouw geest toegelaten en dus behoef jij een nieuw licht. De Heilige Geest is de straling die jij moet toestaan het idee van duisternis te verdrijven. Van Hem is de glorie waarvoor dissociatie wegvalt en het Koninkrijk der Hemelen in Zichzelf doorbreekt.

Voor de scheiding had jij geen leiding nodig. Jij wist zoals je opnieuw zult weten, maar jij weet nu niet. God leid niet, want Hij kan alleen volmaakte kennis delen. Leiding is evalueerbaar, want zij verondersteld dat er een juiste weg is en tevens een verkeerde weg, één die gekozen wordt en de andere die vermeden dient te worden. Door één te kiezen geef jij de andere op. Dit is een conflict. Het betekent dat kennis verloren is want kennis is zeker.

God is niet in in jou; jij bent deel van Hem. Toen jij Hem wilde verlaten gaf Hij jou een Stem om voor Hem te spreken, omdat Hij Zijn kennis niet langer ongehinderd met jou kon delen. Rechtstreekse communicatie was verbroken want jij had een andere stem gemaakt door middel van een andere wil. De Heilige Geest roept jou om zowel te herinneren als te vergeten. Jij hebt gekozen in een staat van tegenstelling te verkeren waarin tegenstellingen mogelijk zijn. Als een resultaat zijn er keuzen die jij dient te maken. In de staat van heiligheid is de wil vrij, in de betekenis dat zijn scheppend vermogen onbegrensd is, maar keuze zelf is betekenisloos.

Vrijheid om te kiezen is hetzelfde vermogen als vrijheid om te scheppen, maar haar toepassing is anders. Kiezen betekent verdeelde wil. De Heilige Geest is één manier van kiezen. Deze manier is in jou omdat er ook een andere manier is. God heeft Zijn kinderen niet troosteloos gelaten, alhoewel zij Hem verlieten. De stem die zij in hun geesten plaatsten was niet de Stem van Zijn Wil, waarvoor de Heilige Geest spreekt. De roep om terug te keren is sterker dan de roep om heen te gaan, maar hij spreekt op een andere wijze.

De Stem van de Heilige Geest gebiedt niet, want zij is niet tot arrogantie in staat. Zij eist niet, want zij zoekt geen controle. Zij overwint niet, want zij valt niet aan. Zij herinnert louter. Zij is onweerstaanbaar alleen vanwege waar zij jou aan herinnert. Zij brengt de andere weg naar jouw herinnering kalm blijvend, zelfs te midden van de onrust die jij voor jezelf maakt. De Stem voor God is altijd rustig, want zij spreekt van vrede. Toch is vrede sterker dan oorlog, omdat zij heelt. Oorlog is verdeeldheid, geen toename. Niemand wint van strijd.

"Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?" (Mat 16:26) Dit betekent dat als jij naar de verkeerde stem luistert, jij jouw ziel uit het oog hebt verloren. Jij kunt haar niet verliezen, maar jij kunt haar niet kennen. Zij is daarmee voor jou verloren, totdat jij juist kiest. De Heilige Geest is jouw gids in kiezen. Hij is in het deel van je geest dat altijd voor de juiste keuze spreekt, want Hij spreekt voor God. Hij is jouw resterende communicatie met God die jij kunt belemmeren, maar niet vernietigen.

De Heilige Geest is de wijze waarop Gods Wil kan geschieden op aarde zoals in de Hemel. Zowel Hemel als aarde zijn in jou, want de roep van beide is in jouw willen en daarom in jouw geest. De Stem voor God komt van jouw eigen altaar voor Hem. Dit altaar is geen ding. Het is een toewijding. Maar jij hebt nu andere toewijdingen. Jouw verdeelde toewijding heeft jou de twee stemmen gegeven, en jij dient te kiezen aan welk altaar je dienen wilt. De roep die jij nu beantwoordt is een evaluatie, want het is een beslissing. De beslissing zelf is erg eenvoudig. Zij wordt genomen op grond van welke roep jou meer waard is.

Mijn geest zal altijd gelijk de jouwe zijn, omdat wij als gelijken werden geschapen. Het was alleen mijn beslissing die mij alle vermogen in Hemel en aarde heeft gegeven. Mijn enige geschenk aan jou is jou te helpen dezelfde beslissing voor jezelf te nemen. De wil voor deze beslissing is de wil die te delen, want de beslissing zelf is de beslissing om te delen. Zij wordt genomen door geven, en is daardoor de enige keuze van de geest die op waarachtig scheppen gelijkt.

Jij begrijpt de rol van voorbeelden in het leerproces, en de belangrijkheid van de modellen die jij waardeerd en kiest te volgen in het bepalen van wat jij wenst te leren. Ik ben jouw voorbeeld voor beslissing. Door voor God te besluiten heb ik jou getoond dat dit besluit genomen kan worden, en dat jij dit kunt nemen. Ik heb jou beloofd dat de Geest die dat besluit voor mij nam tevens in jou aanwezig is, en dat jij hem jou kan laten veranderen precies zoals hij mij veranderde. Deze Geest is ondubbelzinnig omdat hij maar één Stem hoort en op één manier antwoordt.

Jij bent het licht der wereld met mij. Rust komt niet van slapen maar van waken. De Heilige Geest is de roep te ontwaken en blij te zijn. De wereld is erg moe, want zij is het idee van vermoeidheid. Onze taak is de vreugdevolle taak haar te ontwaken aan de Roep voor God. Iedereen zal de Roep van de Heilige Geest beantwoorden, of het Zoonschap kan niet als één zijn. Welke betere roeping kon er voor enig deel van het Koninkrijk zijn dan het terug te brengen tot de volmaakte integratie die het heel kan maken?

Hoor alleen dit door de Heilige Geest in jou, en leer jouw broeders te luisteren als ik jou onderwijs. Wanneer jij door de verkeerde stem wordt verleid, doe dan een beroep op mij om jou te herinneren hoe te helen door mijn besluit te delen en dat sterken te maken. Als wij dit doel delen, vergroten wij zijn vermogen om het hele Zoonschap aan te trekken, en het terug te brengen naar de Eenheid waarin het werd geschapen.

Onthoud dat "juk" "samenkomen" betekent, en "last" betekent "boodschap". Laat ons de Bijbelse verklaring "Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht" op deze manier herzien. Laat ons samenkomen, want mijn boodschap is Licht. Ik kwam naar jouw geest omdat jij je vaag bewust was geworden van het feit dat er een andere manier is, of een andere stem. Deze uitnodiging aan de Heilige Geest gegeven hebbend, kon ik komen om het model voor hoe te denken te verstrekken.

Psychologie is de studie van gedrag geworden, maar niemant ontkent de grond-wet dat gedrag een reactie op motivatie is, en motivatie is wil. Ik heb jou op jouw hart gedrukt je te gedragen zoals ik mij heb gedragen, maar wij moeten op dezelfde geest reageren om dit te doen. Deze Geest is de Heilige Geest, wiens Wil altijd voor God is. Hij onderwijst jou hoe jij mij als model voor jouw gedachten kunt houden, en als resultaat zoals mij kunt gedragen.

Het vermogen van onze verenigde motivatie is voorbij geloof maar niet voorbij voltooïing. Wat wij samen kunnen volbrengen heeft geen beperkingen, want de roep voor God is de Roep naar het onbeperkte. Kind van God, mijn boodschap is voor jou, om te horen en weg te geven, als jij de Heilige Geest in jou antwoord.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als hoofdstuk 19 van de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...