Jezus met lammeren

Verzoening zonder opoffering

Er is nog een punt dat volmaakt duidelijk moet zijn voordat enige overgebleven angst, die nog steeds met wonderen geassocieerd kan zijn, volslagen ongegrond wordt. De kruisiging vestigde de Verzoening niet. De Wederopstanding deed dat. Dit is een punt dat vele oprechte Christenen verkeerd hebben begrepen. Niemand die vrij was van de schaarste-misvatting kon deze vergissing mogelijkerwijze maken.

Als de kruisiging vanuit een op-z'n-kop zienswijze wordt bekeken, lijkt het er inderdaad op dat God toestond, en zelfs aanmoedigde, dat één van Zijn zonen leed omdat hij goed was. Vele toegewijde geestelijken prediken dit elke dag. Deze bijzonder onfortuinlijke intepretatie, die in werkelijkheid verrees uit de gecombineerde misprojectie van een groot aantal van mijn zogenaamde volgelingen, heeft vele mensen ertoe geleid bitterlijk bevreesd voor God te zijn.

Dit bijzonder anti-religieuze concept treed bijgeval binnen in vele religiën en dit is noch door kans, noch per ongeluk. De echte Christen zou moeten pauseren en vragen: "Hoe kan dat mogelijk zijn?" Is het waarschijnlijk dat God Zelf in staat zou zijn tot het soort van denken dat Zijn Eigen Woorden duidelijk hebben verklaard onwaardig voor de mens is?

De beste verdediging, zoals altijd, is niet andermans positie aan te vallen, maar beter de waarheid te beschermen. Het is niet noodzakelijk om iets als aanneembaar te overwegen, als jij een heel referentiekader op-z'n-kop moet keren om het te rechtvaardigen. Deze procedure is pijnlijk in zijn smallere toepassingen en onvervalst tragisch op grotere schaal. Vervolging is regelmatig het resultaat, de verschrikkelijke misvatting rechtvaardigend dat God Zelf Zijn eigen Zoon, in naam van de verlossing, vervolgde. Precies deze woorden zijn betekenisloos.

Het is nog altijd moeilijk gebleken om dit te overkomen omdat, alhoewel de vergissing zelf niet moeilijker te overkomen is dan enige andere vergissing, de mens onbereid was deze op te geven vanwege zijn uitstekende ontsnappingswaarde. In mildere vormen zegt een ouder: "Dit doet mij meer pijn dan het jou pijn doet" en voelt zich vrijgesproken van het een kind slaan. Kun jij geloven dat de Vader werkelijk zo denkt?

Het is zo essentieel dat al het dusdanige denken wordt verbannen, dat wij er er heel zeker van moeten zijn dat er niets van dit soort denken in jouw geest achterblijft. Ik werd niet gestraft omdat jij slecht was. De gehele heilzame les, die de Verzoening onderwijst, is volledig verloren als het in enige vorm met dit soort van vervorming is getint.

"Mij komt de wraak toe, zegt de Heere" (Rom 12:19), is striktgenomen een karmisch gezichtspunt. Het is een werkelijke miswaarneming van de waarheid, waarbij de mens zijn eigen boosaardige verleden aan God toebedeeld. Het 'boosaardige bewustzijn' uit het verleden heeft niets met God van doen. Hij heeft het niet geschapen, en onderhoudt het niet. God gelooft in het geheel niet in karmische vergelding. Zijn Goddelijke geest schept niet op die wijze. Hij houdt de boosaardige daden van een mens zelfs niet tegen diegene. Zou het dan aannemelijk zijn dat Hij tegen enige mens de boosaardige daden die een ander deed zou houden?

Wees er geheel zeker van dat jij herkent hoe onmogelijk deze veronderstelling werkelijk is en hoe die geheel en al uit mis-projectie verrijst. Deze vorm van vergissing is verantwoordelijk voor een schare van relaterende misvattingen, inclusief het verkeerde geloof dat God de mens afwees en Hem uit de Hof van Eden wierp, of dat ik jou heb misleid. Ik heb elke inspanning gedaan om woorden te gebruiken die bijna onmogelijk te vervormen zijn, maar de mens is heel inventief wanneer het op het verdraaien van symbolen aankomt.

God Zelf is niet symbolisch: Hij is een feit. Ook de Verzoening is geheel zonder somboliek. Zij is volmaakt duidelijk, want zij bestaat in licht. Alleen de mens zijn pogingen om haar in het duister te hullen hebben haar ontoegankelijk voor de onwilligen gemaakt en dubbelzinnig voor de gedeeltelijk bereidwilligen. De Verzoening zelf straalt niets behalve de waarheid uit. Zij belichaamt daarom onschadelijkheid en verspreid alleen zegening. Zij zou dit niet kunnen doen als zij uit iets anders dan volmaakte onschuld verrees! Onschuld is wijsheid, want zij is zich onbewust van boosaardigheid, wat niet bestaat. Zij is zich echter volmaakt bewust van alles wat waar is.

De Wederopstandig demonstreerde dat niets de waarheid kan vernietigen. Goed kan elke vorm van boosaardigheid weerstaan, want licht schaft alle vormen van duisternis af. De Verzoening is aldus de volmaakte les. Het is de uiteindelijke demonstratie dat alle andere lessen die ik onderwees waar zijn.

De mens is van alle vergissingen verlost als hij hierin gelooft. De logische aanpak van onderwijs aanvaard de generalisatie die op alle enkelvoudige momenten van toepassing is, liever dan de generalisatie op te bouwen nadat onnoembare enkelvoudige momenten gescheiden zijn geïnterpreteerd. Als jij deze ene generalisering nu accepteerd, zal er geen behoefte zijn om van vele kleinere lessen te leren.

Niets kan de overhand krijgen tegen een Zoon van God die zijn Spirit in de handen van Zijn Vader gebied. Door dit te doen, ontwaakt de geest uit zijn slaap en de Ziel herinnert zich zijn Schepper. Alle gevoel van scheiding verdwijnt en de verwarring van de niveaus vervaagt. De Zoon van God is deel van de Heilige Drie-eenheid, maar de Drie-eenheid Zelf is Eén. Er is geen verwarring binnen Zijn niveaus, want zij zijn van één Geest en van één Wil. Dit enkelvoudige doel schept volmaakte integratie en vestigt het Rijk van de vrede van God.

Maar deze visie kan alleen door de waarachtig onschuldigen worden waargenomen. Omdat hun harten puur zijn, verdedigen zij waarachtige waarneming, in plaats van zichzelf ertegen te verdedigen. Omdat zij de les van de Verzoening begrijpen, zijn zij zonder de wil om aan te vallen en zien daarom waarachtig. Dat is wat de Bijbel bedoelt wanneer het zegt: "Als Hij geopenbaard zal zijn (of zal worden waargenomen), zullen wij gelijk Hem wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (I Jo 3:2)"

Opoffering is een begrip dat God geheel onbekend is. Het verreist zuiver uit angst voor de Rapporten. Dit is bijzonder onfortuinlijk, want angstige mensen zijn geneigd om wreed te zijn. Het op enige manier opofferen van anderen is een duidelijke overtreding van Gods Eigen uitdrukkelijke gebod dat de mens genadig zou moeten zijn net zoals zijn Vader in de Hemel genadig is. Het is voor vele Christenen moeilijk geweest zich te realiseren dat dit gebod ook op henzelf van toepassing is. Goede onderwijzers terroriseren nooit hun studenten. Te terroriseren is aan te vallen en dit resulteert in de verwerping van wat de onderwijzer aanbiedt. Dit resulteert in leer fiasco's.

Er is in de Bijbel juist naar mij gerefereerd als "Het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt" (Joh 1:29). Zij die het Lam als met bloed bevlekt representeren begrijpen de betekenis van het symbool niet. Correct begrepen is het symbool een heel simpele parabel, of een leermiddel, wat louter mijn onschuld afbeeld. De leeuw en het lam die samen liggen refereert naar het feit dat kracht en onschuld niet met elkander in conflict zijn, maar natuurlijk in vrede leven. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Mat 5:8) is een andere manier van hetzelfde zeggen. Alleen de onschuldigen kunnen God zien.

Er is enige contraversie geweest of zien danwel een attribuut van de ogen is, ofwel een expressie van de integrerende vermogens van het brein. Correct begrepen draait de kwestie rond de vraag of het lichaam, danwel de geest, kan zien of begrijpen. Dit is in het geheel niet werkelijk open voor twijfel. Het lichaam is niet in staat tot begrip. Alleen de geest weet iets. Een pure geest kent de waarheid en dit is zijn kracht. Het kan het lichaam niet aanvallen, want het weet precies wat het lichaam is. Dat is wat een gezonde geest in een gezond lichaam werkelijk betekent.

Een gezonde geest is niet op bloed uit. Het verwart destructie niet met onschuld, omdat het onschuld met kracht associeert en niet met zwakte. Onschuld is niet in staat iets op te offeren, want de onschuldige geest heeft alles en streeft alleen om zijn Heiligheid te beschermen. Dit is waarom het niet kan misprojecteren. Het kan de mens alleen eren, want eren is de natuurlijke groet van waarlijk geliefden naar anderen die zoals zij zijn.

Het Lam neemt de zonden van de wereld weg alleen in de zin dat de toestand van onschuld, of Genade er één is waarin de betekenis van de Verzoening volmaakt duidelijk is. De onschuld van God is de waarachtige staat van de geest van Zijn Zoon. In deze staat ziet de menselijke geest God en omdat Hij Hem ziet zoals Hij is weet Hij dat de Verzoening, en niet opoffering, het enige waarachtige geschenk op zijn eigen altaar is waar niets behalve volmaaktheid waarlijk behoort. Het begrip van de onschuldigen is de waarheid. Dat is waarom hun altaren waarachtig stralen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als hoofdstuk 3 van de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...